Voertuigen (afwijkend/ongeregistreerd/landbouw), openbare (provinciale) wegen

De provincie is eigenaar van diverse (openbare) wegen. Als u gebruik wilt maken van deze wegen met (landbouw)voertuigen met maten, groter dan wettelijk is toegestaan, dan heeft u ontheffing nodig. Het kan hierbij gaan om verschillende soorten machines, zoals zelfrijdende machines, machines in de hef van tractoren en/of machines getrokken door tractoren. Ook voor het gebruik van andersoortige en ongeregistreerd voertuigen op provinciale wegen dient u een ontheffing aan te vragen.

De provincie Noord-Holland kan ontheffing verlenen tot een breedte van 3,50 m voor het rijden over provinciale wegen. Bij een breedteoverschrijding ≥ 3,50 m dient u, per gekentekend voertuig, ontheffing te vragen bij de Rijkdienst Wegverkeer (RDW).

Voorwaarden

U vraagt ontheffing aan als één van de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • De aanvraag betreft een (landbouw)voertuig met een afmeting meer dan wettelijk is toegestaan.
  • De wegen worden in principe alleen bereden om een perceel aan die weg te bereiken en niet om de route te bekorten.
  • Het gaat om wegen, die opengesteld zijn voor (landbouw)voertuigen.
  • De geldigheidsduur van de verleende ontheffing is maximaal 3 jaar. 

Aanpak

Digitaal: Aanvragen kunt u digitaal indienen. Hiervoor heeft u een DigiD (particulier) of een eHerkenning (organisatie) account nodig. Heeft u nog geen account? Vraag deze dan aan voordat u begint met de digitale aanvraag. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl.
Meer informatie over eHerkenning vindt u op www.eherkenning.nl.

Uw eHerkenning-account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:
Dienstverlener: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Niveau: EH2+

U logt in op het formulier met uw eHerkenningsaccount. De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de gegevens invullen, de bijlagen uploaden en deze verzenden. U ontvangt een automatisch gegenereerde digitale ontvangstbevestiging.

Per post: U kunt het aanvraagformulier (voorzien van alle bijlagen en een natte handtekening) invullen uitprinten en opsturen. Ook kunt u de aanvraag afleveren bij onze ontvangstbalie, Houtplein 33 te Haarlem.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. Verzoeken om aanvulling van de gegevens kunnen zorgen voor vertraging van de behandelingstermijn van uw aanmelding.

Meer informatie

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U heeft dan nog 6 weken de tijd om beroep aan tekenen bij de rechtbank.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn legeskosten verschuldigd.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering, sector Netwerkmanagement

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)