Voertuigen (afwijkend/ongeregistreerd/landbouw), openbare (provinciale) wegen

De provincie is eigenaar van diverse (openbare) wegen. Als u gebruik wilt maken van deze wegen met (landbouw)voertuigen met maten, groter dan wettelijk is toegestaan, dan heeft u ontheffing nodig. Het kan hierbij gaan om verschillende soorten machines, zoals zelfrijdende machines, machines in de hef van tractoren en/of machines getrokken door tractoren. Ook voor het gebruik van andersoortige en ongeregistreerd voertuigen op provinciale wegen dient u een ontheffing aan te vragen.

De provincie Noord-Holland kan ontheffing verlenen tot een breedte van 3,50 m voor het rijden over provinciale wegen. Bij een breedteoverschrijding ≥ 3,50 m dient u, per gekentekend voertuig, ontheffing te vragen bij de Rijkdienst Wegverkeer (RDW).

Voorwaarden

U vraagt ontheffing aan als één van de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • De aanvraag betreft een (landbouw)voertuig met een afmeting meer dan wettelijk is toegestaan.
  • De wegen worden in principe alleen bereden om een perceel aan die weg te bereiken en niet om de route te bekorten.
  • Het gaat om wegen, die opengesteld zijn voor (landbouw)voertuigen.
  • De geldigheidsduur van de verleende ontheffing is maximaal 3 jaar. 

Aanpak

Aanvragen kunt u digitaal of per post indienen. 

Digitaal: U logt in op het formulier. Als particulier maakt u hierbij gebruik van DigiD. Als organisatie maakt u gebruik van eHerkenning. De gegevens zoals bekend in de Basisregistratie Personen of het Handelsregister van de KvK worden automatisch ingevuld. Hierna kunt u de overige gegevens invullen, de bijlagen uploaden en deze verzenden. U ontvangt een automatisch gegenereerde digitale ontvangstbevestiging. 

Heeft u nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag deze dan aan voordat u begint met de digitale aanvraag. Voor eHerkenning heeft u een middel nodig waarmee u voor uw organisatie gemachtigd bent voor:

Dienstverlener: Provincie Noord-Holland
Dienst: Digitaal Loket 
Betrouwbaarheidsniveau: minimaal EH2+

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie een aanvraag indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie staat in de handreiking gebruik DigiD en eHerkenning

Per post: U kunt het aanvraagformulier invullen, uitprinten en (voorzien van alle bijlagen en een natte handtekening) opsturen. Ook kunt u de aanvraag afleveren bij onze ontvangstbalie, Houtplein 33 te Haarlem.

 

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. Verzoeken om aanvulling van de gegevens kunnen zorgen voor vertraging van de behandelingstermijn van uw aanmelding.

Meer informatie

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U heeft dan nog 6 weken de tijd om beroep aan tekenen bij de rechtbank.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn legeskosten verschuldigd.