Algemene subsidieformulieren

Aanvraag subsidie

Lees voor meer informatie de pagina (digitaal) Aanvragen subsidie.

Subsidie op grond van een uitvoeringsregeling

Wilt u een subsidie aanvragen op grond van een uitvoeringsregeling? Lees dan eerst de informatie over deze regeling goed door (zie subsidieregelingen). Op de informatiepagina van de regeling staan ook de voor die regeling noodzakelijke aanvraagformulieren.

Subsidie buiten uitvoeringsregeling

Een subsidie buiten uitvoeringsregeling is alleen mogelijk als u(w organisatie) met uw project is opgenomen in de provinciale begroting (‘Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling’). Kijk goed welke bijlagen u met de aanvraag moet meesturen. Indien u de aanvraag digitaal indient, maak dan eerst de bijlagen gereed voordat u inlogt op het indieningsformulier.

Digitaal indienen

Let op: Sla het formulier op, open het in Adobe Acrobat Reader en vul het daarna pas in.

Per post indienen

Boekjaarsubsidie

Een speciale vorm van een subsidie buiten uitvoeringsregeling is de boekjaarsubsidie. Organisaties die een boekjaarsubsidie ontvangen, moeten ook zijn opgenomen in de Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling in de provinciale begroting. Dit soort subsidies worden echter steeds minder verleend. De formulieren voor de aanvraag van een boekjaarsubsidie staan hieronder.

Bijlagen bij subsidieaanvraag

In het aanvraagformulier staat welke bijlagen u bij de aanvraag moet meesturen.

Voortgang project en melden wijzigingen

Lees voor meer informatie de pagina Voortgangsrapportage en wijzigingsmelding.
Onderstaande formulieren zijn bedoeld voor het rapporteren over de voortgang en het melden van een wijziging. Met deze formulieren kunt u ook een (aanvullend) voorschotverzoek doen. Het ‘Format voor planning en verzoek om voorschot’ is vervallen. Indien u de rapportage, melding en/of voorschotaanvraag digitaal indient, maak dan eerst de ‘Bijlage melding en voortgangsrapportage digitaal’ (en eventuele overige bijlagen) gereed voordat u inlogt op het indieningsformulier.

Digitaal indienen

Let op: Sla het formulier op, open het in Adobe Acrobat Reader en vul het daarna pas in.

Per post indienen

Verantwoording subsidie

Lees voor meer informatie de pagina Eindverantwoording subsidies.

In de beschikking tot subsidieverlening staat vermeld welke bijlagen u moet meesturen met de aanvraag tot subsidievaststelling (indien van toepassing). Indien u de aanvraag tot vaststelling digitaal indient, maak dan eerst het ‘Formulier eindrapportage bij aanvraag vaststelling subsidie digitaal’ (en eventuele in de verleningsbeschikking genoemde bijlagen) gereed voordat u inlogt op het indieningsformulier.

Sommige uitvoeringsregelingen kennen voor de eindverantwoording een eigen vaststellingsformulier. Kijk daarvoor op de informatiepagina van de betreffende regeling. Het ‘format opgave van kosten en/of verrichte activiteiten’ is vervallen.

Digitaal indienen

Let op: Sla het formulier op, open het in Adobe Acrobat Reader en vul het daarna pas in.

Per post indienen

Formats voor controleverklaringen en financiële verantwoording

Mede-overheden

Mede-overheden kunnen voor de afgeronde projecten eens per jaar (vóór 1 augustus) hun eindverantwoording indienen. Onderstaande 3 documenten vormen tezamen het controleprotocol voor mede-overheden. Het controleprotocol bevat een toelichting èn de eisen waaraan de controle moet voldoen. Daarnaast kunnen bovenstaande formulieren voor aanvraag vaststelling en eindrapportage worden gebruikt.

 

Uitgelicht