POP-3 Verplaatsing glastuinbouwbedrijven Noord-Holland 2021, subsidie

Een subsidieaanvraag dient u digitaal in. Start tijdig met het voorbereiden van uw aanvraag.

Doel
Modernisering en verduurzaming van de glastuinbouw in Noord-Holland, concentratie van de glastuinbouwbedrijven in de concentratiegebieden en het opruimen van verspreid liggend glas op de achterblijflocaties gelegen buiten de concentratiegebieden.

Doelgroep

  • a. landbouwers
  • b. pachters

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor de bouw van glastuinbouwbedrijven binnen een glastuinbouwconcentratiegebied.

Berekening subsidie
De berekening van de subsidie is afhankelijk van de soort kosten/investeringen. Zie hiervoor artikel 7 van het openstellingsbesluit.

De hoogte van de subsidie wordt berekend op basis van het aantal m2 glas dat wordt opgeruimt. De subsidie bedraagt maximaal € 750.000,- per aanvraag. 

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 3.570.000 (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

  • de te verlenen subsidie minder dan € 250.000,- zou bedragen
  • het gewogen aantal behaalde punten, op basis van de score op de selectiecriteria, lager is dan 30 (zie voor selectiecriteria artikel 8 van het openstellingsbesluit) 

Aanpak

Tender
Aanvragen worden tegelijkertijd beoordeeld en geprioriteerd. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden geweigerd bij het bereiken van het subsidieplafond.

Openstelling
De provincie moet uw aanvraag uiterlijk op 24 september om 17.00 uur ontvangen hebben.

Let op!
Als uw aanvraag na het bovengenoemde uiterste indieningsmoment door ons wordt ontvangen, wordt deze geweigerd.

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:

Maak eerst de BIJLAGEN (zie de rechterkolom van deze webpagina) gereed. Bij het doorlopen van de digitale aanvraag wordt u gewezen op de bijlagen die u moet bijvoegen.

Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten.

Het ‘projectplanformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit formulier en de overige bijlagen eerst op te slaan op uw computer en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:

Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

Vul de gevraagde gegevens in. Per stap kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:

  • E-Herkenning
  • Beveiligingsniveau: EH2+

Na indiening ontvangt u automatisch een digitale ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 22 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking). Deze termijn kan worden opgeschort op het moment dat er aanvullende informatie wordt opgevraagd.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland
tel. 0800 0200 600 (gratis)
e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.