Recreatief personenvervoer over water Noord-Holland, vervallen

De regeling is opengesteld voor het indienen van aanvragen tot en met 31 oktober 2019, 17.00 uur

De provincie Noord-Holland staat bekend om haar grote en gevarieerde aanbod op het gebied van waterrecreatie en wil samen met haar partners, een vooraanstaande waterprovincie blijven. Dit doet de provincie door het stimuleren van het recreatief personenvervoer over water. Onder meer binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en gekoppeld aan de grotere toeristische bestemmingen ziet de provincie grote kansen.

Het vervoer over water is niet alleen een comfortabele en snelle verbinding, maar vormt onderdeel van de beleving en reiservaring. Het recreatieve personenvervoer over water kan ook een bijdrage leveren aan de gewenste spreiding van de recreatieve druk over de provincie.

Voor het stimuleren van recreatief personenvervoer over water heeft de provincie Noord-Holland de Uitvoeringsregeling subsidie recreatief personenvervoer over water Noord-Holland 2018 (hierna: uitvoeringsregeling) opengesteld. Het doel van de regeling is om meer personen over water te vervoeren naar recreatieve bestemmingen.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina èn de volledige tekst van de uitvoeringsregeling (zie wet- en regelgeving) goed door.

Doelgroep:

Zowel private partijen als publieke rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen. Hierbij kan gedacht worden aan gemeenten, samenwerkingsverbanden, rederijen of toeristische ondernemers.

Activiteiten:

Subsidie kan alleen worden verstrekt voor:

a. fysieke maatregelen in Noord-Holland die het gebruik van personenvervoer over water vergroten met als doel meer passagiers te vervoeren over water naar recreatieve bestemmingen;

b. het realiseren van digitale technologie die ondersteunend is aan de activiteiten genoemd in onderdeel a.

Bij fysieke maatregelen kan gedacht worden aan de volgende typen voorzieningen:

 • steigers;
 • wachtvoorzieningen bij steigers;
 • fietsenstallingen;
 • oplaadpunten voor elektrisch fietsen;
 • oplaadpunten voor elektrisch varen;
 • automaten/voorziening voor kaartverkoop;
 • informatieborden;
 • bewegwijzering;
 • aansluiting op bestaande infrastructuur.

Bij digitale technologie wordt gedacht aan de ontwikkeling van app’s, ondersteunend aan een dienst voor recreatief personenvervoer over water.

De ontvanger van de subsidie is verplicht om gedurende vijf jaren na subsidieverlening de fysieke maatregelen in te zetten voor het personenvervoer over water op basis van een dienstregeling naar recreatieve bestemmingen in de provincie Noord-Holland.

Weigeringsgronden:

Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

 • activiteiten uitsluitend betrekking hebben op realisatie van digitale technologie.

Een opsomming van de weigeringsgronden leest u in artikel 8 van de uitvoeringsregeling.

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden.

De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:

 • Er moet minstens een subsidie van € 5.000,- worden gevraagd;
 • De uit te voeren activiteiten mogen niet in strijd zijn met belangen van bestaande OV-concessies;
 • Een exploitatiebijdrage is onder deze uitvoeringsregeling uitgesloten.

De regeling vergoedt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten met een maximum van € 500.000,-. Gedurende de looptijd van deze regeling is in totaal maximaal € 3.000.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Onder subsidiabele kosten wordt in ieder geval niet verstaan de kosten voor voorbereiding, begeleiding, beheer en onderhoud en baggerwerkzaamheden.

Aanpak

Deze regeling is een ‘volgorde van ontvangst’-regeling. Dat betekent dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Het is dus zinvol zo snel mogelijk een (volledige) aanvraag in te dienen.

De regeling is opengesteld tot en met 31 oktober 2019.

Als u aanvullende informatie moet indienen, dan geldt de ontvangstdatum van deze aanvullende informatie als ontvangstdatum van uw aanvraag. Dit is belangrijk, omdat in de tussentijd het subsidieplafond door het honoreren van andere (volledige) aanvragen kan worden bereikt. Ook duurt het langer voordat u een besluit ontvangt.

Inhoudelijke ondersteuning bij uw subsidieaanvraag

Het is aan te raden om, voordat u tot een aanvraag overgaat, uw projectplan met ons te bespreken. Denk hierbij aan onderwerpen als het opstellen van een financieringsplan, aanvraag vergunningen, nautische aspecten en samenwerking met andere partijen. Hiervoor heeft de provincie een apart loket ingericht. Hier kunt u informatie en advies krijgen die bijdragen aan een adequaat subsidieaanvraag. Uw verzoek voor ondersteuning kunt u vanaf 1 juni 2018 dienen via Loket.RPOW@noord-holland.nl

Let op: een subsidieaanvraag wordt pas na definitieve indiening beoordeeld.

Indienen definitieve subsidieaanvraag

Bij deze regeling kunt u uw subsidieaanvraag digitaal of op papier indienen. Het staat u vrij hier zelf een keuze in te maken.

Digitaal aanvragen

Voor het indienen van een digitale aanvraag doorloopt u het e-formulier en ondertekent u het formulier met uw eHerkenning (organisatie) account. Heeft u nog geen account, dan is het belangrijk dat u deze aanvraagt vóórdat u begint met het aanvragen van de subsidie. Houdt hierbij rekening met de doorlooptijd voor het activeren van een dergelijk account. Meer informatie over eHerkenning kunt u vinden op www.eherkenning.nl.

Uw eHerkenning account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:

Dienstverlener: Provincie Noord-Holland

Dienst: Ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Holland

Niveau: EH2+

Voordat u de digitale aanvraag verzendt, moet u alle bijlagen bijvoegen (samen maximaal 20 Mb). Het is aan te raden de benodigde bijlagen vooraf gereed te hebben:

 • Formulier Projectinformatie (verplicht)
 • Een jaarrond overzicht van de dienstregeling (verplicht)
 • Planning werkzaamheden (indien te weinig schrijfruimte in format projectinformatie)
 • Begroting (indien te weinig schrijfruimte in format projectinformatie)
 • Financieringsplan (indien te weinig schrijfruimte in format projectinformatie)
 • Kopie recent (digitaal) bankafschrift (verplicht indien subsidieontvanger op dat rekeningnummer in de afgelopen 2 jaar geen subsidie van de provincie NH heeft ontvangen)
 • De-minimisverklaring (indien subsidieontvanger afgelopen 3 belastingjaren de-minimissteun heeft ontvangen en de aanvraag niet plaats heeft in een binnenhaven. (Kan alleen van toepassing zijn voor organisaties)
 • Locatie aanduiding op de kaart (optioneel)
 • Machtigingsverklaring (indien door bv subsidieadviesbureau als gemachtigde de aanvraag wordt ingediend)
 • Afschrift(en) benodigde vergunningen en/of ontheffingen (indien van belang)

Wanneer uw aanvraag digitaal is ingediend, ontvangt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging op het door u in het formulier opgegeven e-mailadres.

Papieren aanvraag

Voor het indienen van uw papieren subsidieaanvraag kunt u alleen het op deze site beschikbare aanvraagformulier (Word-document) gebruiken. Bij de papieren subsidieaanvraag dient u dezelfde bijlagen mee te sturen als hierboven bij ‘digitaal aanvragen’ staan vermeld.

Uw complete aanvraag stuurt u op naar:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Sector Subsidies en Inkoop

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

In plaats van opsturen, kunt u uw aanvraag ook afleveren bij de balie van de Provincie Noord-Holland (Houtplein 33 te Haarlem). U ontvangt dan een ontvangstbevestiging gedateerd op de datum van aflevering.

Denk er om dat we digitale aanvragen elke dag kunnen ontvangen en papieren aanvragen alleen op werkdagen.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0031 800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl