Binnenstedelijk Bouwen & Versnellen woningbouw

(29 maart 2018)

Op 12 december 2017 hebben Gedeputeerde Staten het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen en Versnellen Woningbouwproductie vastgesteld. Op 12 februari 2018 hebben PS besloten om een bedrag van ruim 7 miljoen beschikbaar te stellen voor dit uitvoeringsprogramma, om zo een bedrage te leveren aan de versnelling van de woningbouwproductie in Noord-Holland. Dit bedrag is op 26 maart verhoogd naar 15 miljoen.

Het uitvoeringsprogramma  bevat de beleidsuitgangspunten en beschrijft de wijze waarop de provincie wil bijdragen aan versnelling van de woningbouwproductie. In Noord-Holland Zuid, onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), is de urgentie om de woningbouwproductie te versnellen het hoogst. Vanuit de MRA Actie-agenda is hiertoe het MRA team Versnelling woningbouw & Proeftuinen ingesteld. Het uitvoeringsprogramma van de provincie draagt bij aan deze MRA actie. Daarnaast onderzoekt de provincie samen met Bouwend Nederland en de regio’s of ook voor Noord-Holland Noord versnelling van woningbouwproductie nodig is en zo ja, welke projecten daarvoor in aanmerking komen.

Inzet provinciaal knelpuntenbudget

Het uitvoeringsprogramma bevat procesafspraken voor de wijze waarop de provincie tot maatwerkoplossingen kan komen. Het uiteindelijke maatregelenpakket wordt afgestemd op de specifieke knelpunten die in twee verdiepende onderzoeken (één voor de MRA en één voor Noord-Holland Noord) aan het licht komen. De focus van de verdiepingsonderzoeken ligt op projecten die passen binnen de provinciale beleidsdoelstellingen en die duidelijke, oplosbare knelpunten en/of belemmeringen hebben. De maatwerkoplossingen kunnen betrekking hebben op een financiële bijdrage, maar ook bijvoorbeeld denk- of lobbykracht, een bemiddelende rol tussen partijen, of het vinden van praktische oplossingen voor belemmerende (provinciale/rijks/milieu-)kaders.

In de MRA wordt vanuit het Team Versnelling Woningbouw & Proeftuinen geadviseerd hoe en waar de middelen het meest efficiënt kunnen worden ingezet. Voor Noord-Holland Noord wordt dit door de provincie in samenwerking met Bouwend Nederland en de regio’s voorbereid. GS zullen op basis van deze adviezen besluiten over de inzet van middelen. De planning is dat dit in het eerste half jaar van 2018 gebeurt.

Eerder was al duidelijk dat (gebrek aan) personele capaciteit een belangrijke belemmering is voor de voortgang. Daarom wordt een deel van het bedrag van 15 miljoen dat door de provincie beschikbaar is gesteld ingezet voor het in MRA verband inrichten van een Flexibele Schil. Deze flexibele schil bestaat uit een pool van expertise die afhankelijk van de vraag van gemeenten wordt ingezet voor verschillende projecten in de MRA. Bij gebleken succes wordt in het noorden van Noord-Holland een vergelijkbare pool opgezet.

Voor meer informatie over het Uitvoeringsprogramma en de verdiepingsonderzoeken kunt u terecht voor de MRA bij Jan-Jaap Visser, tel. 023 5143610, visserj@noord-holland.nl. En voor Noord-Holland Noord bij Aurelia Orlowski, tel. 023 5143723 orlowskia@noord-holland.nl

 

 

Uitgelicht