Succesvol energiezuinig renoveren

De innovatiekracht van het midden- en kleinbedrijf benutten om te komen tot een drastische vermindering van het energie- en grondstofverbruik van de gebouwde omgeving. Plus parallel hieraan de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad verbeteren. Dát is het doel van het project Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking (BIK).

Onderstaande tekst is een verslag van de workshop zoals deze is gegeven tijdens de Netwerkconferentie Duurzaam Wonen Noord-Holland op 20 april 2017.

De Kamer van Koophandel helpt MKB-ondernemers uit de bouwsector in Noord-Holland om nieuwe business te genereren uit de verduurzaming van woningen en gebouwen. Hiervoor is – in samenwerking met de provincie Noord-Holland – het project BIK opgezet. De essentie hiervan is ‘regisserend opdrachtgeverschap’, waarbij een corporatie de markt uitdaagt om met elkaar in gesprek te gaan over het verduurzamen van de woningvoorraad. De corporatie geeft het doel aan (wat en waarom) en de markt doet een voorstel hoe daar te komen. Dit geeft een boost aan innovatie en maakt een open dialoog mogelijk. Essentieel hierbij is een goede procesbegeleider die als smeerolie fungeert.

Challenge

Opmerkelijk projectmoment was afgelopen jaar de BIK Challenge, waarbij gedurende vijf maanden samen met vijf corporaties en acht bouwconsortia met bedrijven uit de gehele bouwketen alles uit de kast is gehaald op het gebied van energiezuinige woningrenovatie. De beoordeling van de ontwikkelde voorstellen was aan de corporaties, vaak samen met bewoners. In korte tijd zijn mooie stappen gezet. Zo bleek onder andere dat de energiebesparing hoger uitpakte dan de corporaties zelf vooraf hadden gedacht.

Succesvol energiezuinig renoveren

Tips

BIK heeft ook geleid tot breder toepasbare leerervaringen, namelijk:

  • Aanbesteding staat innovatie in de weg.
  • Energietransitie verloopt via  gedragstransitie, waarbij opdrachtgevers (ontwerp-)ruimte laten aan marktpartijen, bouwers en bouwconsortia ondernemender worden (prestatiegaranties afgeven) en huurders worden uitgedaagd om zelf bewuster met energie om te gaan.
  • Daag vraag- en aanbodzijde echt uit om samen innovatieve oplossingen te bedenken.
  • Probeer  grote projecten naar voren te trekken, verken de verduurzamingsmogelijkheden en leg de lat voor energiezuinig renoveren hoog.

De discussie ging erover hoe deze aanpak voor de huurders uitpakt. Een deelnemer vond dat de corporaties zich er nu te gemakkelijk van afmaken door de huurdersvoorlichting bij de consortia neer te leggen. In de praktijk bleek dit echter goed uit te pakken, waardoor de corporaties meer tijd overhouden voor specifieke gevallen. Een andere deelnemer opperde meer te leren en te delen met elkaar.

Kijk voor meer informatie op de projectwebsite www.bouwenaanketensamenwerking.nl, met onder meer een boekje met informatie en tips.

Uitgelicht