Duurzaamheid

De provincie stimuleert duurzaam gebruik en behoud van erfgoed door bij restauratie van monumenten ook meteen verduurzaming te bevorderen.

Omdat erfgoed ook in energiegebruik klaar voor de toekomst moet zijn, koppelt de provincie energiebesparende en energieopwekkende maatregelen aan restauratie. Hiervoor zijn zogeheten groene menukaarten beschikbaar. Er zijn menukaarten voor verschillende soorten monumenten.

Duurzaamheidsadvies

Monumentale gebouwen zijn veelal slecht geïsoleerd en hebben oude technische installaties. Toch is verduurzaming van gebouwen en installaties noodzakelijk, maar ook kostbaar en complex.  De provincie stelt middelen beschikbaar voor de kosten voor het opstellen van een duurzaamheidsadvies. Zie hiervoor de pagina Subsidies restauratie en onderhoud.

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is een van de speerpunten van de provincie. Met het ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed helpt de provincie kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren daarbij. Zij krijgen ondersteuning en begeleiding op maat van duurzaamheidscoaches. 

Het ontzorgingsprogramma loopt tot en met 2023 en is gericht op:

  • Eigenaren van dorpshuizen, buurt- en wijkcentra
  • Culturele ANBI’s met vastgoed in eigendom
  • Sportbedrijven die bestuurlijk en financieel verbonden zijn aan een gemeente
  • Gemeenten met minder dan 25.000 inwoners op 1 oktober 2020 (het gaat hier om dorps- en buurthuizen, culturele instellingen en sportaccommodaties).

Financiering verduurzamen

Een restauratie die wordt gecombineerd met verduurzaming zorgt voor meer kans op een subsidie voor restauratie. Daarnaast geeft de provincie subsidie voor energiescans. Voor de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen is een hypothecaire lening met lage rente mogelijk uit het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten.  

Leningen uit het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten kunnen worden gecombineerd met andere financieringsmogelijkheden binnen het Nationaal Restauratiefonds, met andere provinciale regelingen voor verduurzaming, en met de subsidies voor rijks- en provinciale monumenten. Hierdoor kan de provincie eigenaren gunstige mogelijkheden bieden om hun erfgoed duurzaam te behouden.
Op de pagina Subsidies vindt u informatie over de diverse financieringsmogelijkheden.

Professionele Monumentenorganisaties (POM’s)

De provincie ondersteunt de POM’s met gunstige subsidievoorwaarden voor restauraties. Dit is omdat POM’s garant staan voor het oplossen van lastige herbestemmings- en verduurzamingsopgaven en hieraan continuïteit  kunnen geven.

Waar kunt u terecht voor hulp? 

Uitgelicht