Vergunning en handhaving

De provincie en gemeenten verlenen milieuvergunningen aan bedrijven en organiseren het toezicht op die vergunningen. De Omgevingsdienst(en) voeren dat toezicht uit. Als een bedrijf zich niet aan de vergunningseisen houdt, treedt de Omgevingsdienst namens de gemeenten en provincie op.

Omgevingsdiensten

De Omgevingsdienst IJmond verleent in opdracht van de 16 gemeenten in de IJmond milieuvergunningen aan bedrijven. Daar staan onder andere eisen over de beperking van uitstoot van stoffen. Op de website van de Omgevingsdienst IJmond staat welke maatregelen gemeenten nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Meer informatie over wat de IJmondgemeenten doen om luchtverontreiniging te voorkomen, staat in de factsheet van de Omgevingsdienst IJmond (pdf, 265kB).
Voor een aantal zeer grote bedrijven (zoals Tata Steel) wordt de vergunning verstrekt door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG), in opdracht van de provincie Noord-Holland.

Bij elke vergunningaanvraag horen rapportages over de gevolgen voor het milieu en de impact op de omgeving. Op basis daarvan analyseert de omgevingsdienst de gevolgen. Ook wordt de vergunningaanvraag getoetst aan de milieukwaliteitseisen in wet- en regelgeving. Hierbij wordt uitgegaan van de best beschikbare technieken.

Toezicht op Harsco

De omgevingsdiensten maken jaarlijks een analyse van activiteiten die mogelijk overlast veroorzaken. Het aantal controles verschilt per bedrijf en werkeenheid, afhankelijk van deze risico-inschatting. Er worden algemene en onaangekondigde controles uitgevoerd. Harsco valt op dit moment in een hogere risicocategorie. Daarom worden er meer inspecties uitgevoerd op het terrein van Tata Steel door de Omgevingsdienst NZKG. De provincie heeft wekelijks overleg met de Omgevingsdienst NZKG over de situatie bij Harsco/Tata Steel.

Meldplicht Tata Steel en Harsco

Harsco en Tata Steel zijn verplicht ongewone gebeurtenissen, zoals ongecontroleerde stofuitstoot te melden bij de Omgevingsdienst NZKG. Dat hoeven geen  gebeurtenissen te zijn waar de omgeving iets van merkt.  Een ongewoon voorval betekent niet altijd een overtreding van een vergunning of een normoverschrijding. Na zo'n melding begint de Omgevingsdienst NZKG een nader onderzoek. De maatregelen voor de handhaving zijn wettelijk vastgelegd. Als het ongewone voorval geen overtreding is, treedt de Omgevingsdienst NZKG niet handhavend op.
In verband met de grafietregen is een handhavende maatregel opgelegd aan Harsco. Dat is gebeurd in de vorm van een ’last onder dwangsom’. Een last onder dwangsom is gericht op het beëindigen van de overtreding. Als de genomen maatregelen onvoldoende zijn, kan opnieuw een dwangsom worden opgelegd met opnieuw een hoger bedrag. Als uiterste maatregel kunnen de activiteiten van Harsco worden stilgelegd. De maatregelen moeten zoals dat heet ’proportioneel en effectief’ zijn. De voorwaarden hiervoor zijn wettelijk bepaald.

Vergunningen Tata Steel en Harsco

De provincie verleent milieuvergunningen op basis van wettelijke normen. De vergunningen van Tata Steel en Harsco voldoen aan regelgeving die voor heel Nederland geldt. Er worden dezelfde normen en grenswaarden gehanteerd als op andere plekken in Nederland. Als Tata Steel in bijvoorbeeld Drenthe zou staan, blijven de normen en grenswaarden hetzelfde. Milieunormen worden niet opgerekt. Alle bedrijven moeten aan de wet- en regelgeving voldoen.

EU-normen

De EU-normen voor stikstof worden in de IJmond niet overschreden. Europese milieunormen worden vertaald in Nederlandse wet- en regelgeving en op basis daarvan vertaald naar vergunningen van bedrijven. Het Rijk rapporteert jaarlijks aan Brussel. Daarvoor gebruikt het de monitoringstool.

WHO-advieswaarden

Met de komst van de Omgevingswet wil de provincie de advieswaarden van de World Health Organisation (WHO) halen. Dit is vastgelegd in de ambities van de provinciale Omgevingsvisie NH 2050. De provincie wil uiterlijk in 2050 voldoen aan de WHO-advieswaarden.

Uitgelicht