Clusterregeling Metropoolregio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) behoort tot de Europese top 5 van economisch sterke regio’s. Samenwerking is het uitgangspunt en staat in dienst van het behouden en versterken van de internationale concurrentiepositie.

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) behoort tot de Europese top 5 van economisch sterke regio’s. Samenwerking is het uitgangspunt en staat in dienst van het behouden en versterken van de internationale concurrentiepositie. De MRA is het informele samenwerkingsverband van 36 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam. De MRA omvat het grondgebied van het noordelijk deel van de Randstad: van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot de Haarlemmermeer.

Clusterregeling MRA

De clusterregeling MRA richtte zich specifiek op de 7 economische clusters in de Amsterdamse regio die volgen uit de Kennis- & Innovatieagenda (KIA):

 1. Life sciences
 2. Logistiek
 3. Creatieve industrie
 4. ICT
 5. Food & flowers
 6. Toerisme en congressen 
 7. Zakelijke en financiële dienstverlening.

Het doel van de Clusterregeling MRA was de concurrentiepositie van de metropoolregio vergroten door het ondersteunen, verbeteren of stimuleren van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en kennistoepassing tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven ('triple helix'-samenwerking), maar met name gericht op de relatie tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen. 

Europese subsidie voor MRA-clusters

In 2012 kreeg de provincie een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de 'Clusterregeling MRA'. Doel van de EFRO-subsidie was: economische groei en hoogwaardige werkgelegenheid in combinatie met duurzame ontwikkeling stimuleren.

Resultaat Clusterregeling MRA 

De clusterregeling heeft 11 succesvolle innovatieve projecten opgeleverd in de MRA. Per project kon maximaal € 500.000, subsidie worden aangevraagd, waarbij de aanvrager een samenwerkingsverband moest vertegenwoordigen van ten minste een kennisinstelling (bijvoorbeeld een Universiteit) en een onderneming. Binnen de projecten zijn naast de subsidie ook andere financiële middelen aangetrokken. De totale investering kwam daarmee rond de 10 miljoen euro.

Binnen de regeling zijn 11 samenwerkingsprojecten uitgevoerd. Hieronder vindt u de projecten per cluster met het vastgestelde subsidiebedrag (tussen haakjes de naam van de lead partner/penvoerder):

Life sciences 

 • Innovative Mouse Platform - Impact (Innoser Nederland B.V.) - € 500.000
 • Apparatuur voor een verhoogde productie en verbeterde kwaliteitscontrole van nieuwe PET tracers t.b.v. internationale positionering VUmc TracerCenter Amsterdam (TCA) (VUmc) - € 493.764

Logistiek
Seamless Connections (Schiphol Area Devlopment Companyt (SADC )B.V.) - € 365.210

Creatieve industrie
Grand Societal Challenges (Stichting THNK) - € 454.694

ICT 

 • Circulaire economie voor ICT Hardware (Royal Haskoning DHV Nederland B.V.)  € 360.951
 • Go West (UvA/Amsterdam Centre for Enterpreneurship ACE)  € 203.847
 • MRA Cluster Groene Software (Software Improvement Group B.V.)   € 448.138
 • Open Data Exchange II (Stichting Amsterdam Economic Board)  € 381.638

Food & Flowers

 • De metropoolregio als grondstofbron (Photanol B.V.)  € 200.116
 • Biobased Connections (Stichting Amsterdam Economic Board)  € 122.997
 • Herkomstbepaling van tuinbouwproducten op basis van natuurlijke isotoopsamenstelling
 • (Universiteit van Amsterdam)  € 200.700

Alle projecten bestaan uit een samenwerkingsverband van minimaal 3 partijen, waarvan minimaal 1 MKB-bedrijf en 1 kennisinstelling. Het totaal aantal partners in de projecten is:

 • 34 bedrijven (waarvan 32 uniek), waarvan 25 MKB-bedrijven
 • 19 kennisinstellingen (waarvan 10 uniek)
 • 4 overheidsorganisaties (waarvan 3 uniek)

Een aantal kennisinstellingen heeft aan diverse projecten deelgenomen; in de praktijk hebben verschillende faculteiten van die kennisinstellingen aan een project bijgedragen.

Verantwoording en eindrapportages

De Clusterregeling MRA is in de periode 2012 – 2015 uitgevoerd. De beoogde doelstelling van het project is gerealiseerd. In 2016 vindt de financiële en inhoudelijke verantwoording door de provincie naar Europa plaats over de gesubsidieerde 3,7 miljoen euro. De eindrapportages van de 11 projecten geven weer dat deze effectief hebben bijgedragen aan onder andere een betere concurrentiepositie van het betrokken bedrijfsleven, extra werkgelegenheid en private Research & Development-investeringen.

De verwachtingen van provincie en de penvoerders van de uitgevoerde projecten zijn positief over structurele werkgelegenheid, vervolginvesteringen en bijdrage aan de economische ontwikkeling van de regio.

Ook is het doel 'triple helix'-samenwerking gerealiseerd en hebben de 11 projecten bijgedragen aan de uitvoering van de Kennis- & Innovatieagenda (KIA) van de Metropoolregio Amsterdam.

Uitgelicht