Programma Gezonde Leefomgeving

De provincie vindt dat iedereen recht heeft op een gezonde leefomgeving. Dat wil zeggen: een omgeving waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is en die uitnodigt tot een gezonde leefstijl. De provincie wil gezondheidswinst behalen door vanuit haar rol te sturen op het behouden en waar mogelijk verbeteren van een gezonde fysieke leefomgeving.

Dit vraagt om een programmatische aanpak. Die aanpak staat beschreven in het Programma Gezonde Leefomgeving (pdf, 2,6 MB). 

Hollandse Luchten

In het project Hollandse Luchten meten inwoners van de provincie Noord-Holland zelf de kwaliteit van de lucht met behulp van betaalbare meetsensoren. De meetresultaten worden als open data gepubliceerd. Het doel van het project is inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit via een zo breed mogelijk meetnetwerk. Door de resultaten samen met experts te analyseren ontstaat een beeld van de situatie. Hiermee wil de provincie de basis leggen voor een gesprek met inwoners, gemeenten en bedrijven over oorzaken van luchtvervuiling en mogelijke oplossingen.

Omgevingsvisie

De provincie wil dat iedereen die in Noord-Holland woont, werkt en op bezoek komt een prettige leefomgeving aantreft. Nu, maar ook in de toekomst. De Omgevingsvisie NH2050 laat zien hoe wij moeten omgaan met grote onderwerpen zaken zoals klimaatverandering, energietransitie, veranderende economieën, grote woningbehoeftes, bodemdaling en verminderde biodiversiteit. De Omgevingsvisie is met  zoveel mogelijk partijen, professionals én inwoners, gemaakt. 

Milieueffectrapportage

De provincie Noord-Holland voert voor plannen en projecten milieueffectrapportage (m.e.r.) uit. Het doel van m.e.r. is om op basis van de juiste milieuformatie goed onderbouwde besluiten te kunnen nemen over plannen en projecten met mogelijk aanzienlijke milieugevolgen.  

De opzet is simpel. De initiatiefnemer beschrijft de te verwachten gevolgen voor het milieu in een Milieueffectrapport (MER), inclusief alternatieve oplossingen en daarbij behorende effecten. Voor het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling moet een aanmeldingsnotitie worden aangeleverd. De overheid die verantwoordelijk is voor het te nemen besluit (Rijk, provincie, gemeente) betrekt de milieu-informatie in haar besluitvorming.

Rol provincie

De provincie heeft voor besluiten over wettelijke plannen en complexe projecten in de m.e.r.-procedure de rol van bevoegd gezag en/of de rol van initiatiefnemer. Het gaat om eigen provinciale plannen en projecten, zoals de Omgevingsvisie en de wegverbinding A8-A9 en projecten van derden. Voor projecten van geringe omvang volstaat een m.e.r.-beoordeling.

Meer informatie over m.e.r.: www.commissiemer.nl en www.infomil.nl   

Programma Tata Steel

De provincie en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben gezamenlijk het Programma Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond opgesteld. Het programma in een notendop: meer en intensiever toezicht, aangescherpte vergunningen, continu onderzoek naar de gezondheid en de leefomgeving, betere communicatie met de omwonenden en samenwerking tussen de verschillende overheden. En op de langere termijn de transitie naar een innovatieve en duurzame staalproductie.