Gezondheidsonderzoek RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet in opdracht van de provincie Noord-Holland en de gemeenten in de IJmond (Velsen, Beverwijk en Heemskerk) onderzoek naar de gezondheid in de IJmond.

De grafietregens bij Harsco Metals/Tata Steel in 2018-2019 hebben tot veel vragen en zorgen bij de inwoners in de IJmond geleid. Het RIVM is daarom in 2019 gestart met het project ‘Grafietregen en gezondheid’.

Het eerste deel van het project is in juli 2019 afgerond. In deze fase zijn via verschillende kanalen zorgen en vragen van omwonenden verzameld en deels beantwoord. De vragen en antwoorden over de luchtkwaliteit en gezondheid in de IJmond staan op de website van het RIVM. De nog openstaande vragen zijn in kaart gebracht voor verder onderzoek.

Vervolgonderzoek naar gezondheid in de IJmond

Het onderzoeksvoorstel van het RIVM geeft opties voor het vervolgonderzoek. Het RIVM adviseert een gefaseerde aanpak: vervolgstappen worden bepaald op basis van informatie die in een vorige fase (‘cluster’) is opgehaald.

  • Het RIVM is in januari 2020 gestart met het basisonderzoek. In het basisonderzoek wordt onder meer gekeken naar bestaande gegevens, acute klachten van inwoners en meldingen bij huisartsen. Planning: De resultaten van het basisonderzoek worden in het voorjaar van 2021 verwacht.
  • Het RIVM heeft in maart 2020 samen met een klankbordgroep van experts en inwoners uit de IJmond advies uitgebracht over de invulling van het vervolgonderzoek naar de gezondheid in de IJmond. Dit advies is 1-op-1 overgenomen. Planning: volgt.

Onafhankelijke rol RIVM

Het RIVM werkt voor het onderzoek samen met de GGD Kennemerland, GGD Amsterdam, het NIVEL en inwoners van de IJmond. De onafhankelijke positie van RIVM is vastgelegd in de Wet op het RIVM. Er is een klankbordgroep opgericht waar omwonenden en experts van andere organisaties deel van uitmaken. De klankbordgroep adviseert de stuurgroep – bestaande uit de provincie en de gemeenten in de IJmond – over het onderzoek.

Meer informatie

Actuele informatie over het onderzoek staat op de website van het RIVM. Op de website van het RIVM staat ook een overzicht van onderzoeken en publicaties die aandacht besteden aan de gezondheid en de luchtkwaliteit in de IJmond.
 

Uitgelicht