Robuuste vitale en kwetsbare functies

Regio overstijgend en van cruciaal belang

Vitale en kwetsbare functies (V&K) zijn functies die cruciaal zijn voor het functioneren van de samenleving. Uitval van deze functies brengt ernstige schade met zich mee voor mens, natuur, milieu en economie. De provincie heeft hierbij een belangrijke opgave, omdat het thema van cruciaal belang is voor een veilige en gezonde leefomgeving. Bovendien is het een essentiële randvoorwaarde voor de opgaven van energietransitie en mobiliteit. 

De provincie wil met dit thema bijdragen door:

  • Het invullen van de, nu nog ontbrekende, kennis rondom de vitale en kwetsbare functies
  • Het agenderen van de rolverdeling voor de aanpak van klimaatbestendige vitale en kwetsbare functies bij het Rijk
  • Het vergroten bij de bewustwording over V&K bij werkregio’s en partners

Het Rijk heeft een belangrijke taak op de vitale en kwetsbare functies. Voor de provincie is in ieder geval een rol weggelegd daar waar zij een wettelijke taak heeft, namelijk: drinkwater, (regionale) infrastructuur en Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) bedrijven. De provincie handelt daar ook naar en levert een bijdrage aan een proactief en adequaat crisisbeheer.

Uitgangspunten

  • Provinciale wegen en vaarwegen moeten zoveel mogelijk klimaatadaptief zijn ingericht. Hiermee neemt de provincie verantwoordelijkheid voor haar eigen kwetsbare elementen (bijvoorbeeld datacentra). In ieder geval  wil de provincie dat haar wegen die het meest cruciaal zijn bij de crisisbeheersing, zoveel mogelijk beschikbaar blijven bij weersextremen en overstromingen.
  • Nieuwe ontwikkelingen moeten getoetst worden aan de effecten van klimaatverandering.
  • Vitale en kwetsbare functies V&K) worden opgenomen in  bestaande provinciale programma’s (zoals energietransitie en economie).
  • De provincie zorgt dat de kennis voor V&K goed wordt ontsloten en dat de bewustwording bij de partners over V&K wordt vergroot.
  • De provincie is partner bij gebiedsprogramma’s (MRA, Kop werkt, Noord-Holland boven Amsterdam) en agendeert daar V&K.
  • De provincie agendeert V&K waar nodig bij relevante partners.
  • De provincie zoekt actief naar kansen op alle 4 klimaateffecten.

Wat doet de provincie concreet?

Lees meer in Klimaatadaptatie Noord-Holland: Bouwstenen voor de provinciale aanpak (pdf, 2MB) op pagina 22 en 23. 

Uitgelicht