Recreatie & Toerisme

Zoals in het Coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ staat, wordt een visie Recreatie en Toerisme opgesteld als perspectief voor de toekomst. Tot voor kort was duidelijk dat spreiding van de vele toeristen die Noord-Holland jaarlijks aandoen, één van de grote opgaven is voor de komende jaren.

Recreatie en toerism

Gevolgen coronacrisis

Inmiddels is duidelijk dat de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de recreatie en toerismesector. En dat deze crisis voor de komende jaren ook invloed heeft op het beleidsterrein van deze sector. Het is nog te vroeg om te overzien welke impact de coronacrisis op de sector heeft en hoe groot de omvang van structurele veranderingen wordt in het werkveld van recreatie en toerisme.

Voorheen was er een grote en groeiende druk op (toeristische en culturele) bestemmingen, bereikbaarheid, inrichting van voorzieningen en op het landschap in Noord-Holland. Dat geldt naar alle waarschijnlijkheid voor al deze onderwerpen niet meer in dezelfde mate. De anderhalve meter economie zet de toerisme- en recreatiesector voor vraagstukken rondom spreiding van de druk, bereikbaarheid en inrichting.

De behoefte aan uitbreiding van recreatiemogelijkheden dicht bij huis was al groot, maar door de coronacrisis is deze nog urgenter geworden. Voor het opstellen van de visie Recreatie en Toerisme is het van belang om de gevolgen van de coronacrisis goed in beeld te hebben. Op die manier wordt een visie gemaakt die recht doet aan de nieuwe werkelijkheid.

Demografische ontwikkelingen

Ook langer lopende demografische ontwikkelingen zoals verstedelijking, vergrijzing en gevolgen van migratie, worden in de visie meegenomen. Deze ontwikkelingen leiden immers tot verandering in behoeften op het gebied van recreatie en toerisme.

Gesprekken

Om te komen tot een gedragen visie sprak de provincie afgelopen tijd met maatschappelijke partners. Tijdens diverse interne en externe gesprekstafels en in 1-op-1 gesprekken is breed en over meerdere beleidsterreinen gesproken.

Gesprekstafel Ondernemers en Cultuur van 3 september

Inmiddels is duidelijk dat de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de recreatie en toerismesector. De anderhalve meter economie zet de sector voor vraagstukken rondom spreiding van de druk, bereikbaarheid en inrichting. De behoefte aan uitbreiding van recreatiemogelijkheden dicht bij huis was al groot, maar door de coronacrisis is deze nog urgenter geworden. Wat betekent een en ander voor u als ondernemer? Lees de samenvatting van deze gesprekstafel.

Bestuurlijke gesprekstafel van 9 september

Op 9 september 2020 was er een (online) bestuurlijke bijeenkomst met gedeputeerde Ilse Zaal en bestuurders van verschillende Noord-Hollandse organisaties over de opgaven op het gebied van recreatie en toerisme en de rol die de provincie hierbij kan spelen. Lees het verslag van dit gesprek.

Webinar Recreatie en Toerisme 17 september

Na het analyseren van diverse (beleid) documenten en plannen in verschillende gespreksrondes zijn belangrijke onderwerpen naar voren gekomen. De resultaten daarvan zijn tijdens dit webinar besproken. 

Online gesprekstafels

In juli en augustus 2020 organiseert de provincie Noord-Holland online gesprekstafels. Hiervoor zijn diverse partijen, organisaties en experts uitgenodigd. Als voorbereiding op deze online gesprekstafels zijn de volgende gespreksnotities opgesteld.

Gespreksnotitie De juiste balans

Het groeiend toerisme en de toenemende recreatiebehoefte bieden Noord-Holland kansen maar brengen ook uitdagingen met zich mee. De inzet zal de komende jaren gericht zijn op het bereiken en behouden van de juiste balans van lusten en lasten van toerisme en recreatie en de toegevoegde waarde van de sector versterken. De notitie De juiste balans (pdf, 111kB) verduidelijkt deze opgave.

Gespreksnotitie bestemmingsmanagement en –ontwikkeling

Bestemmingsmanagement en -ontwikkeling is een belangrijk instrument voor het in balans brengen van lusten en lasten en de maatschappelijke en economische toegevoegde waarde van toerisme en recreatie te optimaliseren. De notitie Bestemmingsmanagement en -ontwikkeling (pdf, 81kB) verduidelijkt deze opgave.

Gespreksnotitie Slimme combinaties maken

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de recreatie en toerismesector. De anderhalvemetereconomie leidt in deze sector tot vraagstukken over spreiding van de druk, bereikbaarheid en inrichting. De behoefte aan uitbreiding van recreatiemogelijkheden dicht bij huis was al groot, maar is door de coronacrisis extra belangrijk geworden. En hoe gaat het de komende jaren met het buitenlands toerisme? Lees het in de notitie Slimme combinaties maken (pdf, 82kB).

Gespreksnotitie Bereikbaarheid en verbindingen

De provincie wil graag dat heel Noord-Holland geniet en profiteert van recreatie en toerisme. Bij dag- en verblijfsrecreatie is het belangrijk dat bezoekers zich verplaatsen: wandelend, fietsend, varend of rijdend. De behoefte daaraan is tijdens corona duidelijk geworden. Hoe kunnen we duurzaam vervoer en duurzame vervoersmiddelen stimuleren? Zijn er mogelijkheden om routestructuren zowel nuttig als recreatief te gebruiken? En hoe geven we iedereen de ruimte? Hoe zit het met die laatste kilometer voor de bestemming? Wat kunnen Noord-Hollanders zelf doen en welke rol kan de provincie hierin spelen? Lees het in de notitie Bereikbaarheid en verbindingen (pdf, 82kB).

Gespreksnotitie Duurzame toekomst voor de sector

Er is een sterke vrijetijdssector nodig die toekomstbestendig is. Corona heeft een enorme impact op alle ondernemingen die actief zijn binnen recreatie en toerisme. Tegelijkertijd komen er ook andere opgaven op de sector af, zoals verduurzaming en digitalisering. Hoe zetten we een herstelpad uit, waarbij we ook stappen zetten op het gebied van duurzaamheid? Hoe versterken we de weerbaarheid en innovativiteit van de sector? Hoe zorgen we dat de samenwerking ook na corona wordt doorgezet? En hoe betrekken we ondernemingen bij het management en de ontwikkeling van bestemmingen? Lees het in de notitie Duurzame toekomst voor de sector (pdf, 80kB).

Gespreksnotitie Ontwikkeling Human Capital

Om ervoor te zorgen dat iedereen in Noord-Holland profiteert van recreatie en toerisme is de arbeidsmarkt een belangrijke factor. De vrijetijdssector kampte voor de coronacrisis met een personeelstekort. Dit tekort kan niet worden opgevangen door automatisering en digitalisering. Hoe geven we het gastheerschap van onze provincie de plek die het verdient? Waar heeft de bezoeker en toerist behoefte aan? Sluiten de huidige opleidingen aan bij de vraag van de toekomst? En hoe maken we de vrijetijdssector aantrekkelijk en vergroten we de carrièremogelijkheden? Lees het in de notitie Ontwikkeling Human Capital (pdf, 80kB).