Thema's

 • Cultuur & Erfgoed

  Cultuur & Archeologie De provincie wil de waarde van cultuur versterken. Zij wil alle monumentale gebouwen, boerderijen, molens, dijken helpen te behouden door restauratie en/of herbestemming. Ze stimuleert dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van het cultureel erfgoed door dit waar mogelijk open te stellen voor publiek. Ook wil de provincie de lokale culturele voorzieningen, zoals theaters, bibliotheken en musea, bereikbaar en toegankelijk maken en/of houden.

 • Duurzaamheid & Milieu

  Energie & Milieu De provincie wil dat haar inwoners veilig en gezond kunnen wonen, werken en recreëren. Nu en in de toekomst. De provincie zorgt hiervoor met vergunningverlening en handhaving. Daarnaast stimuleert de provincie initiatieven en innovaties die het milieu verder verbeteren en bijdragen aan een gezondere leefomgeving.

 • Natuur

  Natuur In Noord-Holland zijn honderden waardevolle natuurgebieden, landschappen en wateren, waarvan er 19 door de EU worden beschermd. Ze variëren van bos, heide, duinen, veenweiden en polders tot water, zoals de Waddenzee en het IJsselmeer. Binnen deze provinciale ‘groenstructuur’ beschermt de provincie dieren en planten tegen ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen, verbindt zij natuurgebieden en creëert en verwerft ze nieuwe gebieden. Daarnaast wil de provincie natuurgebieden toegankelijk maken voor publiek en de recreatiemogelijkheden versterken. Dit zorgt voor meer verscheidenheid van dieren en planten ('biodiversiteit') én een aantrekkelijk/prettig woon- en vestigingsklimaat.

 • Bouwen & Wonen

  Bouwen & Wonen Alle inwoners van Noord-Holland moeten plezierig kunnen leven in woningen van een passende kwaliteit in een aantrekkelijk woonmilieu. De positie die de provincie inneemt om dit te realiseren, is die van woningmarktregisseur.

 • Verkeer & Vervoer

  Verkeer & Vervoer De provincie zorgt dat u vlot en veilig door Noord-Holland kunt reizen. Zij is verantwoordelijk voor comfortabel en frequent openbaar vervoer, legt nieuwe wegen aan en onderhoudt bestaande infrastructuur. Hierbij staat verkeersveiligheid altijd voorop.