Waar de provincie zich mee bezighoudt

 • Economie & Werk

  Economie & Werk Op economisch vlak doet Noord-Holland het goed, beter dan andere provincies. De combinatie van ruimte en groen enerzijds en de internationale faciliteiten in de metropoolregio Amsterdam anderzijds maakt Noord-Holland aantrekkelijk voor veel verschillende vormen van bedrijvigheid. De provincie wil de economie verder versterken en werkgelegenheid stimuleren. Om bedrijven aan te trekken, investeert de provincie in werklocaties. Om de internationale concurrentiepositie van Noord-Holland te verbeteren, investeert zij in landbouw, kenniseconomie en innovatie in het MKB. Daarnaast stimuleert zij betere samenwerking tussen onderwijsinstellingen en werkgevers, opdat onderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt.

 • Land- en tuinbouw & Visserij

  Landbouw & Visserij De landbouw is heel belangrijk voor de economie van Noord-Holland. De totale agrarische sector wordt onderverdeeld in drie sectoren: productie land- en tuinbouw en visserij (primaire sector), industrie (secondaire sector) en de dienstverlening (tertiaire sector). We gebruiken het woord ‘agribusiness’ voor alle sectoren samen. Hieronder vallen ook opslag, transport, bewerking, verwerking en verkoop van agrarische producten.

 • Ruimtelijke inrichting

  Ruimtelijke Inrichting Het dagelijkse leven van mensen speelt zich af in huizen, winkels, scholen, bedrijven, boerderijen, natuur, recreatiegebieden en sportvelden. De provincie zorgt samen met andere overheden voor een passende invulling van de leefomgeving. De taak van de provincie is onder meer om ervoor te zorgen dat mensen op een zo gunstig mogelijke manier kunnen wonen, werken en recreëren.

 • Toerisme & Recreatie

  Toerisme & Recreatie De vrijetijdssector is belangrijk voor de Noord-Hollandse economie en werkgelegenheid. De sector draagt bij aan een aantrekkelijke leef- en recreëeromgeving, de sociale betrokkenheid van de inwoners en bezoekers, het in stand houden van voorzieningen en unieke streek- of plaatsgebonden gewoonten, ambachten en gebruiken.

 • Water & Bodem

  Water & Bodem De provincie is samen met de Rijksoverheid en de waterschappen verantwoordelijk voor het waterbeheer in Noord-Holland. Daarbij staat veiligheid voorop. Ook moet de kwaliteit van het water en de bodem in orde zijn. De provincie voorkomt waar mogelijk bodemverontreiniging en saneert de bodem waar nodig. Bovendien beschermt de provincie de bodem waaruit grondwater gewonnen wordt.