Thema's Groen Kapitaal

De provincie stimuleert het duurzaam gebruik van ons groene kapitaal op 4 thema´s: provincie als groene koploper, sterk groen-blauw netwerk, duurzame groene economie en groene gezonde leefomgeving.

Provincie als groene koploper

De provincie is eigenaar en beheerder van kilometers aan wegen, fietspaden en vervoersbanen. Deze worden begrensd door bermen en oevers die ook vaak in beheer zijn bij de provincie. De provincie geeft het goede voorbeeld. Dit doen we met bloeiende bermen langs provinciale wegen en fietspaden en gladheidsbestrijding uit bermgras.

Grassap in een machine
Grassap uit bermgras, foto: Dion Vorrink 

Sterk groen-blauw netwerk

Groen Kapitaal werkt samen met de waterschappen aan schoon water, schone oevers en biodiverse dijken. Bij het beperken van de gevolgen van het klimaatprobleem, zoals wateroverlast en een slechte waterkwaliteit, wordt zoveel mogelijk natuur ontwikkeld. Groen is bijvoorbeeld een goede buffer tegen wateroverlast, omdat natuur water vasthoudt in de bodem. Het water loopt dan langzamer weg, waardoor bij hevige regenbui het groen de rioleringen ontlast.

Ook zijn de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages ook bedoeld om de waterkwaliteit te verbeteren. Ook wordt bekeken of het mogelijk is natuurvriendelijke oevers en ecologische verbindingen aan te leggen langs regionale keringen in samenhang met het versterken van deze keringen.

Duurzame groene economie

De provincie stimuleert groene bedrijventerreinen en wil het grondgebruik natuurinclusief maken. Dat wil zeggen dat de bedrijfsvoering wordt afgestemd op de natuur. Zo blijft natuur behouden of wordt in sommige gevallen zelfs natuur ontwikkeld. Denk dan bijvoorbeeld aan bloeiende bermen op het boerenland en natuur op bedrijventerreinen. Op bedrijventerreinen wordt vaak preventief gemaaid en onderhoudsarme natuur ingezet om te voorkomen dat er soorten komen die voor vertraging kunnen zorgen. Met het concept tijdelijke natuur hoeft dit niet meer. Er wordt vooraf een vergunning afgegeven, waardoor de bedrijfsvoering de prioriteit blijft. Tussentijds ontstaat mooie natuur. Het Havenbedrijf Amsterdam en TATA Steel in IJmuiden zijn voorbeelden.

Ook stimuleert de provincie groene innovaties, waarbij natuurlijk kapitaal wordt benut met behoud en ontwikkeling van biodiversiteit. Dit draagt bij aan een duurzame groene economie. Dit wordt ook wel circulaire economie genoemd. Circulaire economie gaat om slim (her-)gebruiken van grondstoffen. Niks wordt zomaar weggegooid.  

Groene gezonde leefomgeving

De provincie wil dat iedereen van natuur kan genieten. Bijvoorbeeld door in de natuur te wandelen, maar ook door in de bebouwde omgeving meer natuur te creëren. Dat hoeft niet groot te zijn, maar kan ook klein zijn om de hoek.

Tijdens een kenniscafé is een netwerk rond de groene gezonde leefomgeving ontstaan. Dit netwerk bestaat uit organisaties uit de zorg- en groensector. Zij zetten zich samen in om mensen meer van de natuur te laten genieten en de natuur naar de mensen te brengen. Het doel is: wijken met meer biodiversiteit en wijken die schoner en gezonder zijn. Kijk op de website Beter in het groen om meer dan 800 initiatieven op het gebied van groen en gezondheid te vinden. Ook projecten als Groene Brug en Park om de Hoek zijn initiatieven die het netwerk op meerder plekken wil gaan toepassen.