Rol provincie

De provincies gaan over het natuurbeleid in Nederland. Zij zorgen voor de vergunningen en ontheffingen. De rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor het natuurbeleid van grote wateren en internationaal beleid.

Vergunningen en handhaving

De provincie heeft de vergunningverlening en handhaving op het gebied van natuurbescherming uitbesteed aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). De OD NHN beoordeelt vergunningsaanvragen en controleert of vergunningen op de juiste wijze worden uitgevoerd. Voor nieuwe activiteiten die negatieve effecten op de natuur kunnen hebben, zoals verstoring door verkeer, geluidsbelasting, trillingen door werkzaamheden, ontgronding en verzuring door stikstofuitstoot, moet een toets worden opgesteld. Neem bij vragen contact op met de OD NHN.

In dit stappenplan (pdf, 229kB) staat of een vergunning nodig is onder de Wet natuurbescherming. En wat nodig is om voor een natuurvergunning in aanmerking te komen. 

Beheerplannen opstellen

De provincie en het Rijk stellen beheerplannen op voor elk Natura 2000-gebied. Een beheerplan wordt gemaakt in overleg met belanghebbenden uit de omgeving, zoals agrarische ondernemers, gemeenten en natuur-, recreatie- en waterbeheerders. De provincie weegt alle belangen af. Het natuurbelang is doorslaggevend, maar de provincie kijkt nadrukkelijk ook naar de gevolgen en mogelijkheden voor andere belangen, zoals landbouw, bedrijven en recreatie. In een beheerplan staat welke natuurherstelwerkzaamheden nodig zijn in een gebied.  

Natuurherstelmaatregelen uitvoeren

De provincie is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de natuurherstelmaatregelen die in de beheerplannen zijn aangegeven. Terreinbeherende organisaties, gemeenten en particulieren voeren de maatregelen daadwerkelijk uit.

De grote wateren

De Noordzeekustzone, de Waddenzee, het IJsselmeer, het Marker- en IJmeer en het Eemmeer & gooimeer Zuidoever zijn ook Natura 2000-gebieden. Het is echter niet de provincie maar Rijkswaterstaat die het bevoegd gezag heeft over deze wateren. Lees meer over wat zij aan beheer doen. 

NNN

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een voortzetting van de Ecologische Hoofdstructuur. De EHS is door het Rijk in 1990 op kaart gezet en verbindt de natuurgebieden in het land. Sinds een aantal jaren voert de provincie dit beleid uit. Afspraak is dat het in 2027 is afgerond. De provincie heeft daarvoor het ambtelijk regiebureau opgezet, dat toeziet op de uitvoering van wat nu het Natuurnetwerk heet. In 24 gebieden wordt met projectleiders en gebiedsregisseurs van de provincie samen met vele maatschappelijke partijen, grondeigenaren en pachters toegewerkt aan de afronding van het Natuurnetwerk.