Landbouw en stikstof

Landbouw, tuinbouw en visserij zijn belangrijke sectoren in de Noord-Hollandse economie. De Noord-Hollandse agrarische sector is sterk en levert hoge kwaliteit producten aan de nationale, Europese en mondiale markt.

De agrarische sector wil verduurzamen en innoveren en investeert veel in onder andere milieu, waterkwaliteit en biodiversiteit. Sinds de uitspraak van de Raad van State is stikstofreductie een prominentere opgave voor de agrarische sector geworden.

De landbouw heeft de uitstoot van stikstof in de laatste jaren sterk teruggebracht. Toch heeft zij op dit moment nog steeds een aanzienlijk aandeel in de stikstofuitstoot. Deze stikstof is voornamelijk afkomstig van kunstmest en organische mest.

Dit probleem geldt niet alleen voor Noord-Holland, maar voor heel Nederland. Daarom kijkt de provincie met het Rijk, andere provincies en andere betrokken partijen naar oplossingen. De maatregelen en oplossingen hebben immers een grote impact op de bedrijfsvoering van de agrariërs. De provincie vindt het daarom van groot belang om in goed overleg samen met de landbouwsector te werken aan oplossingen.

In de Kamerbrief van 24 april 2020 heeft het Rijk bekend gemaakt welke generieke maatregelen het Rijk inzet om stikstofreductie tot stand te brengen. Deze maatregelen worden voor een deel uitgevoerd via de gebiedsgerichte aanpak van de provincie Noord-Holland. Instrumenten zoals een landelijke beëindigingsregeling, extern salderen en verleasen met veehouderijen en een stikstofregistratiesysteem zijn momenteel nog in ontwikkeling. Zodra hierover meer bekend is, leest u dat op deze pagina.

Het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering geeft richting en duidelijkheid aan alle stakeholders voor de komende tijd. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 17 december 2020 aanvaard, met een aantal aangenomen moties en amendementen. Onder andere het amendement waarin wordt geregeld dat er een aanvullend legalisatieprogramma voor de melders onder 1 mol/ha stikstofdepositie komt.

De provincie bespreekt op regelmatige basis aan de stikstoftafel landbouw met vertegenwoordigers uit de agrarische sector van Noord-Holland de ontwikkelingen en de gevolgen voor de landbouwsector. De standpunten en inzichten van de deelnemers aan deze stikstoftafel vormen een waardevolle input voor de provinciale besluitvorming over de stikstofaanpak.

Vergunningverlening

De provincie begrijpt dat er veel vragen zijn van ondernemers met en zonder een vergunning. Voor vragen en antwoorden over de vergunningverlening kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Uitgelicht