Over het project

De polder heeft een oppervlakte van 200 hectare. In het oosten is ongeveer 98 hectare aangewezen als beoogd natuurgebied. Dit gebied grenst aan het Eemmeer en is onderdeel van Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het is belangrijk dat hier hoogwaardig weidevogelgrasland komt. 

Er broeden veel vogels in De Kampen, maar veel te weinig jonge vogels overleven om de populatie in stand te houden. Door het gebied beter in te richten en te beheren, kunnen weidevogels er voldoende voedsel vinden, broeden en opgroeien. Deze ambitie staat in het gebiedsakkoord waarin de provincie Noord-Holland samen met de gemeente Blaricum, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Agrarische Stichting Blaricum afspraken hebben gemaakt. 

In het akkoord hebben partijen afgesproken om met elkaar en met de grondeigenaren of gebruikers de polder te ontwikkelen om zo een optimale situatie voor de weidevogels te bereiken. Een onafhankelijke gebiedsregisseur gaat met belanghebbenden in gesprek. Samen kijken ze hoe indivudele belangen en het belang van een weidevoglrijke polder samen kunnen gaan. Pas als dat plaatje compleet is, wordt verder gekeken naar wie de gebieden gaan inrichten, bijvoorbeeld de provincie Noord-Holland, de boeren zelf of andere partijen. 

Uitgelicht