Over het project

Het zuidelijk deel van de Horstermeerpolder (circa 140 hectare) is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en van het Europese netwerk van natuurgebieden (Natura2000).

Het gebied valt onder het Natura 2000-gebied ‘Oostelijke Vechtplassen’. Met een totale omvang van 6.988 hectare behoren de Oostelijke Vechtplassen tot het grootste Natura 2000 laagveengebied van West-Nederland. Deze gebieden zijn beschermd via de Vogel- en Habitatrichtlijn. Volgens deze Europese richtlijnen moeten lidstaten specifieke diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving (habitat) in deze gebieden beschermen om de biodiversiteit te behouden.

Specifiek voor de Horstermeerpolder gaat het om de Porseleinhoen, Purperreiger en Roerdomp maar ook om de Noordse woelmuis, Zeggekorfslak, Snor en Rietzanger.

Uitgelicht