Over het project

Natuurnetwerk

Met het programma ‘Natuurontwikkeling Texel’ werkt de provincie samen met haar partners aan de inrichting van verschillende natuurgebieden om het natuurnetwerk op Texel af te ronden. Het Natuurnetwerk Texel is onderdeel van Natuurnetwerk Nederland. Dat is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied.

Texel natuurgebieden

Partners


In december 2013 is een akkoord bereikt over de verdeling van landbouw- en natuurgrond op Texel tussen de provincie, gemeente Texel, LTO Noord, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Agrarische Natuurvereniging De Lieuw. Aanleiding voor de overeenkomst is de breed gedragen wens van zowel de landbouwsector als de organisaties die natuur willen realiseren, om elkaar meer de ruimte te geven. Met deze overeenkomst kunnen de natuurprojecten Waalenburg, Dorpzicht, Hanenplas en De Bol worden gerealiseerd en kan de landbouw zich verder ontwikkelen.

Meedenken


De partijen vinden het belangrijk dat de plannen voor de verschillende natuurgebieden gedegen en gedragen zijn. Daarom zijn de aanwezige kennis en ideeën in de omgeving zoveel mogelijk betrokken in de plannen. Uiteraard binnen de gestelde kaders, zoals de natuurdoelstellingen die gerealiseerd moeten worden.

Gereed: Dorpzicht


De werkzaamheden aan Dorpzicht zijn klaar. Op 17 februari 2017 openden provincie Noord-Holland en partners samen met omwonenden het natuurgebied weer voor wandelaars en vogelliefhebbers.

Het natuurgebied is een unieke achtertuin voor bewoners van De Cockdorp. Niet alleen wandelaars genieten hier van de natuur. Dorpzicht is ook een populair natuurgebied bij vogelaars. Dit natuurgebied heeft een impuls gekregen. Zo versterkt dit leefgebied van zeldzame orchideeën en weidevogels en hebben bezoekers nog meer mogelijkheden om de natuur te beleven.

De oude kreken zijn hersteld, een nieuwe kreek is aangelegd en een deel van de bovenste grondlaag met begroeiing is afgegraven. Het wandelpad is uitgebreid voor een rondje Dorpzicht. Wandelaars kunnen nu een wandeling van ongeveer 5 kilometer maken door het dorp De Cocksdorp en natuurgebied Dorpzicht. Het nieuwe vogeluitkijkpunt aan de kant van de Hoofdweg zorgt ervoor dat de bezoekers het natuurgebied nog beter kunnen beleven.

Natuur in Dorpszicht. Foto van Staatsbosbeheer

Gereed: Hanenplas


Hanenplas is het tweede opgeleverde natuurgebied, dat 15 juni 2018 feestelijk werd geopend met de partners en omwonenden. Natuurgebied Hanenplas in het noorden van Texel, via de Roggesloot verbonden aan Dorpzicht. Ook de duinvallei van de Hanenplas ligt in dit gebied.

De werkzaamheden in Hanenplas hebben de natuur versterkt. De dichtgegroeide duinen worden weer open en valleien natter, zodat bijvoorbeeld de Parnassia weer volop kan gaan bloeien. De voedselrijke bodem in de duinvallei is verwijderd en de van nature aanwezige schelpenbanken zijn blootgelegd. Bosjes zijn verwijderd om de openheid van het gebied te herstellen en onder meer het fourageergebied van de velduil te versterken. De watergangen hebben natuurvriendelijke oevers gekregen. 

Daarnaast zijn de mogelijkheden om het gebied te beleven versterkt. Een nieuw fiets- en ruiterpad leidt van de Postweg via de kreek van de Roggesloot naar de Slufter. Hiermee is beter zicht op de herstelde natuur. En op de grazers, die bij mooi weer genieten van hun verruimde drinkpoel.

Grazers