Meedenken

De provincie wil graag dat omwonenden en gebruikers van het gebied meedenken en -praten over het ontwerp van de natuurverbinding over de N525. Door inbreng te vragen op het ontwerp van de natuurverbinding ontstaat draagvlak voor het project.

Voor het project Natuurverbinding kan dat op de volgende manieren:

 • Inbreng via participatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken.
  Er worden verschillende participatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de stand van zaken gemeld, is er gelegenheid om vragen te stellen en ideeën te delen. De informatieavond van februari 2020 markeerde de start van het project. Met de huidige COVID-19 maatregelen is het organiseren van (informatie)bijeenkomst op dit moment helaas niet mogelijk.  
  Als er een informatieavond wordt georganiseerd, staat dit op de website en in de nieuwsbrief. 

  Daarnaast zijn er keukentafelgesprekken gevoerd. Individuele gesprekken met belanghebbenden. De bewoners deelden hun kennis over het gebied, droegen ideeën en wensen aan voor de natuurverbinding en stelden vragen aan de provincie. De uitkomsten zijn uitgewerkt in een zogenaamde KES (Klanten Eisen Systeem). Deze KES is input voor de klankbordgroep.
   
 • Meedenken en adviseren
  Om tot een voorontwerp voor de natuurverbinding te komen is een klankbordgroep samengesteld. De klankbordgroep bestaat uit verschillende betrokkenen uit de omgeving. De groep is in maart 2020 gevormd en kwam in de zomer van dat jaar voor het eerst bijeen. Daarna volgde nog een digitale bijeenkomst in december 2020

Klankbordgroep

Het project Natuurverbinding N525 zit in de voorbereidende fase. Doel van deze fase is het maken van een voorontwerp waarin iedereen zich kan vinden. De provincie Noord-Holland werkt hiervoor samen met de klankbordgroep en vertegenwoordigers van alle betrokken gebiedspartijen. De klankbordgroep vertegenwoordigt in dit proces de belangen en wensen van de bewoners van het projectgebied. De afgevaardigden van de gemeente Laren, de gemeente Hilversum, en de stichting Goois Natuurreservaat (GNR) vormen samen met de projectleider het kernteam.

Binnen de klankbordgroep worden meningen, kennis en inzichten door betrokkenen uit de omgeving gedeeld met de kerngroep en het ontwerpbureau. De klankbordgroep gaat op basis van het gemaakte ontwerp (of ontwerpen) in gesprek over de effecten van de realisatie van de natuurverbinding op de omgeving en doet voorstellen om deze, zo goed als mogelijk is, op te vangen. De uitkomsten van deze discussie(s) en verbetervoorstellen rapporteert de klankbordgroep in haar advies aan de Stuurgroep Gooi en Vechtstreek.  

Het document Opdracht Klankbordgroep Natuurbrug N525 (pdf, 358 kB) beschrijft wat de opdracht van de klankbordgroep, hoe zij werkt en aan welke randvoorwaarden zij zich moet houden.

Zeven bewoners uit zowel Laren als omliggende gemeenten hebben zitting in de klankbordgroep. Ze zijn geselecteerd op basis van hun verschillende achtergronden, motivatie, expertise en affiniteit met de Zuider- en Westerheide.

Het kernteam bestaat uit:

 • Jaap de Groot – Projectleider provincie Noord-Holland
 • Marjolein van der Marel – gemeente Laren
 • Joost Volkers – gemeente Hilversum
 • Poul Hulzink – Goois Natuurreservaat

We informeren u over de voortgang van het werk van de begeleidingsgroep via onze nieuwsbrief Natuurverbinding N525

Uitgelicht