Samenwerkende partijen

Bij het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen zijn (semi)overheden, bewoners, ondernemers en natuurorganisaties betrokken. Deze partijen hebben de intentie uitgesproken om een groot aantal uitdagingen in het gebied samen aan te pakken.

De samenwerkende partijen in het Oostelijke Vechtplassengebied zijn:

Stuurgroep en regiegroep

De samenwerkende partijen hebben bij het ondertekenen van het Gebiedsakkoord een bestuurlijke stuurgroep en een regiegroep Oostelijke Vechtplassen ingesteld.

Stuurgroep

In de stuurgroep nemen de volgende partijen op bestuurlijk niveau deel: de provincies Noord-Holland en Utrecht, de gemeenten Wijdemeren, Hilversum en Stichtse Vecht, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, het Plassenschap Loosdrecht e.o., de Regio Gooi en Vechtstreek, een vertegenwoordiger van HISWA/ RECRON Watersportverbond/ Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en de Federatie Oostelijke Vechtplassen.

De stuurgroep komt tenminste 4 keer per jaar bijeen. De overige partijen die het Gebiedsakkoord hebben ondertekend zijn agenda lid van de stuurgroep. De provincie Noord-Holland is voorzitter van de stuurgroep en draagt zorg voor het secretariaat. 

Regiegroep

De regiegroep Oostelijke Vechtplassen bestaat uit de (ambtelijke) vertegenwoordigers van de provincies Noord-Holland en Utrecht, de gemeenten Wijdemeren, Hilversum en Stichtse Vecht, het waterschap Amstel, Gooi & Vecht, het Plassenschap Loosdrecht e.o., de Regio Gooi en Vechtstreek, de Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en een vertegenwoordiger namens de waterrecreatiesector. De overige leden die het gebiedsakkoord hebben ondertekend zijn agendalid van de regiegroep.

De regiegroep komt maandelijks bijeen. De voorzitter van de regiegroep is de programmamanager van het Gebiedsakkoord. 

Projecttrekkers

De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen is verantwoordelijk voor de opdrachtverlening, voortgang, en uitkomsten van de projecten. De stuurgroep geeft opdracht aan verschillende (ambtelijke) uitvoerders, de zogenoemde ‘projecttrekkers’. De projecttrekker is de verantwoordelijke partij (organisatie) voor de uitvoering van een (deel)project. Tijdens de uitvoering kan het voorkomen dat een project van verantwoordelijke organisatie wisselt. In de projecten wordt gewerkt met projectgroepen. Bij deze projectgroepen zijn vaak meerdere partijen van het Gebiedsakkoord betrokken. 
 

Uitgelicht

Contact

Voor vragen over de projecten van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen kunt u contact opnemen met de projectorganisatie via e-mail: secretariaat_ovp@noord-holland.nl.