Informatie baggeraanpak (deel 2, december 2020)

Welkom bij deel 2!
In het vorige informatiedeel over de baggeraanpak las u al meer over het Gebiedsakkoord. Ook legden we daarin uit welke rol de baggeraanpak speelt in de kwaliteitsverbeteringen van natuur, landschap, recreatie en leefomgeving. In deel 2 leest u meer. Om te beginnen met het belangrijkste, waar is de baggeraanpak ook alweer voor bedoeld?

Weet u nog? Waterkwaliteit, doorvaarbaarheid én nieuwe natuur 

Met het verwijderen van de bagger in de Loosdrechtse Plassen maken we de plassen weer goed bevaarbaar en bevorderen we natuurontwikkeling. De baggeraanpak verbetert de waterkwaliteit; het water wordt schoner. Prettig voor zwemmers, maar zeker ook voor zeilers en jachthavens. Daarbij is het schonere water weer goed voor de natuur en de ecologie. Veel bagger is herbruikbare grond. Het draagt deels bij aan allerlei natuurdoelen: van het maken of herstellen van legakkers tot de aanleg van nieuwe natuur voor kwetsbare dier- en plantensoorten. Bijvoorbeeld door het maken van oevers. En dat alles is weer belangrijk voor de hele omgeving rond de Vechtplassen. 

Omgeving rond de Vechtplassen

Over verwerking bagger 

In de 1e fase van de aanpak baggeren we de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas. Voor het verwerken van de bagger zijn er verschillende oplossingen denkbaar. Meest aannemelijk is dat er wordt gekozen voor een weilanddepot in de omgeving van de plassen. In de 2e fase, het baggeren van de jachthavens, kan de bagger worden verwerkt in een ‘Tijdelijke Opslag Plaats’ (TOP-depot). Nadat het daar is opgedroogd, wordt het vervoerd naar buiten het gebied. De bagger in depots moet hooguit eens per jaar met kranen worden gekeerd. Dat helpt het proces waarbij de bagger indroogt. Tijdens dat ontwater- en drogingsproces komt er ‘retourwater’ vrij. Dat water wordt opgevangen in een aparte bak, waar het verder bezinkt. Het water wordt vervolgens gefilterd, zodat het schoon wordt teruggepompt naar de plassen, via een andere pijpleiding. 

Strenge eisen voor ‘retourwater’ 

Water dat uit een depot teruggaat naar de plassen, moet uiteraard aan strenge eisen voldoen. Er gelden allerlei wettelijke regels en voorwaarden die we strikt willen navolgen. Zo zijn er strenge eisen aan bijvoorbeeld fosfaat- en nitraatgehaltes. Waternet (en Waterschap AGV), één van onze Gebiedspartners, heeft als waterbeheerder de taak om het fosfaatgehalte in de plassen omlaag te brengen. Dat we graag aan die taak meewerken, spreekt voor zich.

Uitgebreid onderzoek 

Het water uit een TOP-depot kan niet in de bodem zakken: er ligt immers een ondoorlaatbare folie op de bodem waar het water niet uit kan. Water uit een weilanddepot komt wel deels in het grondwater terecht. Daarom is het nodig dat we vooraf precies weten wat de kwaliteit is van het water dat in de grond en in de omringende sloten kan komen. We zijn nog bezig met allerlei onderzoek om zeker te weten dat we kunnen voldoen aan normen en concentraties, wetten en regels. De eerste uitkomsten van dat onderzoek verwachten we in het voorjaar van 2021. Alle uitkomsten maken we openbaar.

Omringende sloot

Agrarisch land met begroeide kades

Een weilanddepot ligt er voor 2 tot 3 jaar. Het is een stuk agrarisch land van ongeveer 11 hectare, dat is omringd door kades. Die kades worden opgebouwd van grond afkomstig van het weiland, ongeveer 1,60m hoog. Op die kades worden gras en bloemen ingezaaid. Na 3 jaar blijft er uitgedroogde grond over in een weilanddepot. Die grond wordt verdeeld over het weiland. Dat zorgt ervoor dat het weiland waar het depot op lag ongeveer 20 cm hoger komt te liggen. 

Een TOP-depot is een stuk kleiner dan het weilanddepot: ongeveer 3 hectare. De bedoeling is dat een TOP-depot voor ongeveer 8 jaar tot 10 jaar blijft liggen. Jaarlijks of om de paar jaar wordt een TOP-depot leeggehaald met vrachtwagens. Zo wordt alle ingedroogde bagger uit de jachthavens uit het gebied weggehaald. Het wordt vervoerd naar een stortlocatie of een locatie waar het mag worden toegepast. Het gaat maximaal om gemiddeld circa 100 tot 150 vrachtwagens per jaar. Die vrachtwagens rijden dan ongeveer enkele weken per jaar. Alleen voor een TOP-depot zijn vrachtwagens nodig, niet voor een weilanddepot. Daar blijft de ingedroogde bagger immers in het depot achter en wordt na afloop verspreid over het weiland.

Bagger wordt uit het water gehaald

Samen maken we afspraken

Als er wordt gekozen voor verwerking van de bagger via depots, dan gaan we daarover in overleg met bewoners en bedrijven uit de omgeving. Zo kunnen we samen afspraken maken om overlast van gemiddeld circa 100 tot 150 vrachtwagens per jaar zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door het gezamenlijk bepalen van tijdstippen waarop er wordt niet gereden en de eventueel te nemen verkeersmaatregelen. 

Baggeraanpak en kwetsbare natuur

De natuur rondom de Vechtplassen is kwetsbaar en uniek. Daarom willen de provincie en haar partners in het Gebiedsakkoord zich volledig houden aan alle wetten, eisen en normen die gelden vanuit ecologie en waterkwaliteit. Kiezen we uiteindelijk voor een aanpak met weilanddepots, dan hebben de mogelijke locaties voor een baggerdepot alle de functie landbouw. Nadat een depot weg gaat, kan het landschap die functie terug krijgen of zelfs de functie natuur krijgen. Want goed te weten is dat we ervoor zorgen dat de bodem van een depotlocatie niet vervuild wordt.

Waterkwaliteit

Gaat het om de kwaliteit van het water in en rond de Loosdrechtse Plassen, dan vinden we dat er geen negatieve effecten naar de bodem, het grondwater of het oppervlaktewater in de omgeving mogen zijn. Daarom laten we daar momenteel uitgebreid onderzoek naar doen door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Nadat de resultaten bekend zijn, maken we ze openbaar.

Loosdrechtse Plassen

We staan voor u klaar!

In het huidige, voorbereidende stadium overleggen we met veel mensen uit de omgeving. We willen er alles aan doen om goed te luisteren, zodat we nu nog zaken kunnen onderzoeken en straks zoveel mogelijk rekening kunnen houden met wat er in de omgeving leeft. We willen de omgeving zo goed mogelijk betrekken, van voorbereiding tot uitvoering. Natuurlijk houden we daarnaast de omgeving en alle betrokken partijen via allerlei middelen en media van A tot Z op de hoogte. Rijzen er vragen? We staan voor u klaar via secretariaat_ovp@noord-holland.nl.

Uitgelicht

Informatie baggeraanpak

Deel 5, maart 2021

In deel 5 vindt u meer informatie over het stuurgroepbesluit van 31 maart 2021 over polder Mijnden zuidwest

Deel 4, maart 2021

In deel 4 leest u over de voortgang in de Baggeraanpak, afwegingscriteria, diverse onderzoeken (impact op de waterkwaliteit en waardevolle planten- en diersoorten), geur en verkeer en de komende periode richting besluitvorming stuurgroep 31 maart.

Deel 3, februari 2021

In deel 3 geven we u enkele beeldimpressies en leest u meer over mogelijke verkeers- of stankoverlast bij een weilanddepot.

Deel 2, december 2020

In deel 2 nemen we u graag mee in bijvoorbeeld de verwerking van bagger, uitgebreid onderzoek, een mogelijk weilanddepot, natuur en waterkwaliteit

Deel 1, oktober 2020

In deel 1 leest u meer over bijvoorbeeld bagger, nut en noodzaak van de aanpak, het feit dat geen stankoverlast wordt verwacht en het proces en de planning.