Aanpak zwevend slib en waterplanten

Om de bevaarbaarheid van de Loosdrechtse Plassen, de helderheid van het water en ontwikkeling van waterplanten te verbeteren, wordt momenteel gewerkt aan het project 'Bagger, zwevend slib en waterplanten’.

Loosdrechtse Plassen

Het project is verdeeld in 2 deelprojecten:

Wat is het probleem?

Het deelproject Aanpak zwevend slib en waterplanten richt zich op de ontwikkeling van (onder)waterplanten. Door algengroei en zwevende slibdeeltjes bereikt het licht de ontwikkelende waterplanten niet goed. Hierdoor zijn er nog maar weinig waterplanten in de plassen aanwezig. De maatregelen in dit deelproject zijn gericht op het verbeteren van het doorzicht (helder water). Op deze manier dringt wel voldoende licht tot op de bodem van de plassen door en kunnen waterplanten daar weer groeien. De Kaderrichtlijn Water stelt als doel dat 25% van de waterbodem van de Loosdrechtse Plassen begroeid moet zijn met waterplanten. Deze doelstelling zorgt voor een gezond aquatisch ecosysteem.

Waterplanten Loosdrechtse Plassen

Wat is de aanpak?

Belangrijke opgaven in het gebied zijn het voorkomen van ‘zwevende slibdeeltjes’ en het verbeteren van het lichtklimaat onder water. Om dat te bereiken zetten we in op een aanpak op 4 onderdelen:

  • Dynamisch slibmodel: het model berekent het effect van wind, golfslag en stroming op de opwerveling en de verspreiding van slib in de plassen. Met dit model kunnen effecten van maatregelen vooraf in beeld worden gebracht.
  • Aanleg van luwtestructuren: een luwtestructuur breekt de golfslag en vermindert hierdoor de opwerveling van slib op de bodem van de plassen. In de eerste fase wordt naar verwachting in het voorjaar van 2020 een pilot luwtestructuur uitgevoerd, om snel ervaring op te doen, met ontwerp, aanleg en effecten.
  • Pilot waterplanten: onderzoek en het testen van maatregelen die de vestiging en groei van waterplanten bevorderen. Planten zorgen namelijk voor minder zwevende slibdeeltjes.
  • Vermindering fosfaatbelasting: fosfaat is een voedingsstof voor algen en algen maken het water troebel.

In de factsheet aanpak zwevend slib en waterplanten (pdf, 90 kB) is meer informatie te vinden over de aanpak.

Waar is de provincie momenteel mee bezig?

Momenteel werkt de provincie aan bovenstaande 4 onderdelen. Om onderzoek en praktijkkennis te koppelen zijn pilots nodig. Zo wordt gekeken of maatregelen de gewenste effecten hebben en waar ze aangepast moeten worden. Verwacht wordt dat de eerste pilots in het voorjaar van 2020 functioneren en zichtbaar zijn. De omgeving wordt hier uiteraard tijdig over geïnformeerd.

Planning

Per fase zijn de geplande werkzaamheden terug te vinden. 

Mijlpalen Zwevend Slib en Waterplanten
Maatregel 1: Beperken fosfaatbelasting Bethune overschot Afgerond
Maatregel 2: Beperken fosfaatbelasting i.c.m. polder doorstroomprincipe Stergebied Voorjaar 2020
Nu: planuitwerking
Maatregel 3: Beperken fosfaatbelasting i.c.m. polder doorstroomprincipe Weersloot Voorjaar 2020
Nu: planuitwerking
Waterplantenkansenkaart Afgerond
Dynamisch slibmodel opstellen Afgerond
Veldmetingen en validatie dynamisch slibmodel Najaar 2020
Permanente en mobiele luwtestructuren*: onderzoek en ontwerp Voorjaar 2021
Scenarioberekeningen en onderzoek maatregelen met slibmodel Voorjaar 2021
Pilot mobiele luwtestructuur n.t.b.
Waterplantenonderzoek Najaar 2020
Pilot waterplanten n.t.b.
Realisatie luwtestructuren 2022

*Permanente structuren worden bij voorkeur op een natuurlijke manier aangebracht. Mobiele structuren worden kunstmatig aangelegd en kunnen periodiek worden weggehaald om ruimte te bieden aan de watersport.

Uitgelicht

Projecten Oostelijke Vechtplassen

Downloads