Natura 2000-beheerplan Oostelijke Vechtplassen

Wat is er aan de hand?

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De Oostelijke Vechtplassen vormen 1 van de aangewezen Natura 2000-gebieden in Nederland. De aanwijzing betekent dat het gebied beschermd is op grond van de Wet natuurbescherming: er mogen geen activiteiten plaatsvinden die de natuurdoelen voor het gebied in gevaar brengen. Lees meer over de situatie in het Oostelijke Vechtplassengebied op de webpagina Natura 2000 & Stikstof.  

Wat gaan we doen? 

De provincie Noord-Holland en het Rijk stellen beheerplannen op voor elk Natura 2000-gebied. Een beheerplan komt tot stand in overleg met belanghebbenden uit de omgeving, zoals (agrarische) ondernemers, gemeenten en natuur-, recreatie- en waterbeheerders. De provincie weegt alle belangen af. Het natuurbelang is doorslaggevend, maar de provincie kijkt nadrukkelijk ook naar de gevolgen en mogelijkheden voor andere belangen, zoals landbouw, bedrijven en recreatie. In de beheerplannen worden ook de natuurherstelmaatregelen benoemd. Het beheerplan vormt het kader voor een gedetailleerd inrichtings- of uitvoeringsplan. Bekijk de webpagina Natura 2000 & Stikstof voor meer informatie over het Natura 2000-beheerplan Oostelijke Vechtplassen

De detailuitwerking en de realisatie van maatregelen worden in samenwerking met diverse partijen van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen uitgevoerd. Vooruitlopend op het Natura 2000-beheerplan zijn in het Oostelijke Vechtplassengebied al diverse projecten gestart en worden al maatregelen genomen, als onderdeel van het Gebiedsakkoord. 

Wie werken er samen?

Het beheerplangebied van Natura 2000 in het Oostelijke Vechtplassengebied ligt in de provincies Noord-Holland en Utrecht. De colleges van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Utrecht zijn verantwoordelijk voor het opstellen en het uitvoeren van het beheerplan. Het beheerplan wordt ontwikkeld in overleg met de gemeente Wijdemeren en Stichtse Vecht, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en in afstemming met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Meer informatie?

Uitgelicht

Contact

Voor vragen over de projecten van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen kunt u contact opnemen met de projectorganisatie via e-mail: secretariaat_ovp@noord-holland.nl.

Projecten Oostelijke Vechtplassen