Ecologische verbindingen tussen gebieden (faunapassages)

De ecologische samenhang tussen de deelgebieden van het Oostelijke Vechtplassengebied wordt verbeterd door de aanleg van faunapassages. De faunapassages gaan diverse deelgebieden met elkaar verbinden.

Wat is er aan de hand?

Het Oostelijke Vechtplassengebied is voor een groot deel aangewezen als natuurgebied, het is een belangrijke schakel in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het verbinden van natuurgebieden (ontsnipperen) is onderdeel van het NNN. Het verbinden van natuurgebieden maakt het voor planten en dieren mogelijk om door wegen geïsoleerde natuurgebieden te blijven bereiken. Om een groter aaneengesloten gebied te creëren, zijn in de Oostelijke Vechtplassen verschillende locaties aangewezen waar verbindingen gewenst zijn. Met de aanleg van (fauna)passages kunnen dieren als de otter, de das en marterachtigen zich zonder gevaar over een breder gebied verplaatsen en wordt hun overlevingskans groter.

Wat gaan we doen? 

In het gebied zijn al faunapassages aangelegd. Bijvoorbeeld onder de N236, dit maakt verbinding tussen het Naardermeer en de Ankeveense Plassen mogelijk. In Ankeveen is de opgeknapte Gele Brug door toevoeging van loopplanken een faunapassage geworden. Op circa 10 andere locaties zijn ook maatregelen nodig om de migratie voor diverse diersoorten zoals de otter, bever, boommarter en reeën te bevorderen en verkeerssterfte helpen te voorkomen. Het gaat dan vooral om het aanleggen van faunapassages bij (infrastructurele) obstakels gevormd door bebouwing en wegen en ook het behoud van de laatste open (niet-bebouwde verbindingen) in bebouwd gebied. Ook wordt bekeken waar en hoe ondernemers in het gebied kunnen bijdragen aan de ontsnippering van natuurgebieden. Waar mogelijk wordt samenwerking gezocht met aanwonenden voor de aanleg van bijvoorbeeld toelopen op particulier terrein.

Wat is de planning?

Het project zit op dit moment in de planuitwerkingsfase. In het laatste kwartaal van 2020 worden de maatregelen per locatie vastgesteld, waar nodig in overleg met de omgeving. Het project zal waarschijnlijk in 2021 in uitvoering gaan. Het is de bedoeling om de aanleg van de faunapassages zoveel mogelijk te combineren met anderen projecten. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de aanleg van faunapassages mee wordt genomen met gepland wegwerkonderhoud.

Wie werken er samen aan dit project?

Dit project wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland in samenwerking met de gemeente Wijdemeren, Natuurmonumenten, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de Regio Gooi en Vechtstreek, de provincie Utrecht, particuliere grondeigenaren en ondernemers.

Uitgelicht

Contact

Voor vragen over de projecten van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen kunt u contact opnemen met de projectorganisatie via e-mail: secretariaat_ovp@noord-holland.nl.

Projecten Oostelijke Vechtplassen