Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen – Hilversums Kanaal

Vanuit het gebiedsakkoord wordt onderzocht of het mogelijk is om een nieuwe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal te maken. Zo’n vaarverbinding maakt nieuwe (kortere) vaarroutes mogelijk waardoor de watersportmogelijkheden verbeteren.

Aanpak

Een nieuwe vaarverbinding heeft positieve en negatieve effecten, bijvoorbeeld op de recreatiemogelijkheden, het ondernemersklimaat, de natuur, het woongenot en de waterwinning. Om de effecten van 6 van de meest realistische varianten in kaart te brengen en te vergelijken, is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. 

Het MER laat zien dat veel opties afvallen vanwege de impact op natuur en landschap. Alleen het verbeteren van twee sluizen (het nulplusalternatief) of de route via de Vuntus en een gedeelte van de Loenderveense Plas Oost zijn mogelijk in te passen. Het nulplusalternatief draagt echter niet bij aan het beoogde resultaat om meer korte vaarroutes te maken. De route via de Vuntus en Loenderveense Plas Oost voldoet wel aan het beoogde resultaat, maar welke maatregelen en voorwaarden precies gelden en of die uitvoerbaar zijn, moet nog verder worden onderzocht. Om meer helderheid te krijgen over de haalbaarheid van deze route, is aanvullend onderzoek nodig. Dat kost extra geld én extra tijd. En ook dat onderzoek geeft vooraf geen garanties op duidelijkheid. De vraag is nu of zo’n vervolgonderzoek wenselijk is. De stuurgroep Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen heeft hier op 31 maart 2021 over vergaderd. 

De partners kwamen er op basis van de beschikbare informatie niet goed uit. Daarom is besloten om een onafhankelijk adviseur aan te trekken voor een niet-bindend advies over de wenselijkheid van aanvullend onderzoek. 

Planning

Heel concreet gaat de stuurgroep nu op zoek naar een adviseur die het gebied en haar uitdagingen kent, die een neutrale positie in kan nemen en het vertrouwen geniet van de diverse partners. Pas daarna wordt het onderwerp opnieuw ter besluitvorming geagendeerd. 

Ook het inventariseren van vervangende projecten die bijdragen aan het moderniseren van waterrecreatie maakt onderdeel uit van het advies door een onafhankelijk adviseur.

Wie werken er samen aan dit project?

Dit project wordt uitgevoerd namens de 21 partners in het gebiedsakkoord. De opdrachtgever werkt bij de provincie Noord-Holland, de procesmanager en de communicatieadviseur bij de gemeente Wijdemeren. Daarnaast neemt het Waterschap zitting in het kernteam. 

Met wie kan ik contact opnemen bij vragen?

De procesmanager kan uw vragen beantwoorden. Dat is Irene Quakkelaar bereikbaar per e-mail of telefonisch via 14 035 (zonder kengetal). Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het programmabureau, via secretariaat.ovp@noord-holland.nl.