Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen – Hilversums Kanaal

(06 augustus 2019)

MER procedure voor Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen – Hilversums Kanaal

De aanleg van een mogelijke vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal, via de Wijde Blik heeft voor- en nadelen en ook voor- en tegenstanders. Daarom is in het gebiedsakkoord afgesproken een zorgvuldige afwegingsprocedure voor de vaarverbinding met een Milieueffectrapport (MER) te doorlopen. Gekozen is voor een zorgvuldig proces boven een snel proces.

Een belangrijk vertrekpunt voor het maken van een MER is de zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin zijn de kaders opgenomen voor het MER. Het gaat dan bijvoorbeeld om welke alternatieven op welke milieuaspecten onderzocht gaan worden. Een ander belangrijk document is het advies van de commissie m.e.r. over de informatie die in het MER wordt opgenomen.

In augustus 2018 is het ingenieursbureau Sweco in samenwerking met projectbureau Vrolijks geselecteerd om het MER-onderzoek uit te voeren. Dit doen zij op basis van de NRD en de Nota van Beantwoording (vaststelling in november 2018). In deze Nota wordt opgenomen hoe met de inspraakreacties op de NRD en het advies van de commissie m.e.r. wordt omgegaan. Het maken van het MER gebeurt in afstemming met een kernteam, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit het Waterschap, de gemeente Wijdemeren en de Provincie Noord-Holland. Daarnaast wordt een begeleidingsgroep samengesteld, bestaande uit het kernteam, aangevuld met vertegenwoordigers vanuit Natuurmonumenten, de watersportsector en bewoners. Het kernteam komt maandelijks bijeen; de begeleidingsgroep zal het komende half jaar circa tweemaandelijks bijeen komen. Naar verwachting wordt het MER in april 2019 afgerond.

Waterbodemonderzoek Vuntus

In de Vuntusplas en de verbindingskanalen tussen de Vuntus- en de Eerste Plas (Heulsloot) te Oud-Loosdrecht, is in opdracht van provincie Noord-Holland een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd omdat enkele vaarvarianten, welke in het MER nader zullen worden onderzocht, via de plas Vuntus gaan. Daarnaast is er ook vanuit de omgeving de wens om de plas Vuntus te baggeren. Hiertoe dient de actuele stand van zaken met betrekking tot de waterbodem (waterdiepte en kwaliteit waterbodem) te worden vastgelegd ten behoeve van eventuele baggerwerkzaamheden

Uitgelicht