Van dorpslint naar recreatieboulevard

Herinrichting Boomhoek 

Er zijn plannen in ontwikkeling om de Nieuw Loosdrechtsedijk, tussen Boomhoek en het Breukeleveensemeentje, opnieuw in te richten. Omdat bij ondernemers en aanwonenden de wens bestaat om een prettige verblijfsomgeving te realiseren, zijn zij in overleg gegaan met de gemeente. Vervolgens is gezamenlijk een proces uitgestippeld om tot een plan voor herinrichting te komen. De gemeente is blij met dit initiatief en wil de herinrichting combineren met het noodzakelijk onderhoud aan de weg en de openbare ruimte.

In het proces is een belangrijke rol weggelegd voor de geformeerde klankbordgroep. Deze bestaat uit een afvaardiging van aanliggende bedrijven en bewoners en de gemeente. De klankbordgroep heeft het mandaat gekregen om een plan te ontwikkelen voor herinrichting. Inmiddels heeft de klankbordgroep een plan gepresenteerd waarin het dorpslint wordt vervangen door een recreatieboulevard. Diverse onderwerpen zoals de ruimte voor voetgangers en fietsers, de rijsnelheid, de parkeerdruk, de wateroverlast, de verlichting en de aanleg van recreatiefaciliteiten zijn daarin meegenomen.

Voor het realiseren van een aantrekkelijke leef- en recreatieomgeving is het van belang dat de aanpassingen in de openbare ruimte worden versterkt door aanpassingen op particulier terrein. Daarover is nu een aanvulling op het plan in ontwikkeling. Wanneer het plan tot uitvoering komt, is afhankelijk van deze aanvulling en van het lopende onderzoek naar het benodigde reguliere onderhoud.

Toekomstvisie Scheendijk Stichtse Vecht

Op 10 maart 2018 vond de startbijeenkomst plaats voor het project ‘Van dorpslint naar recreatieboulevard’ op de Scheendijk Noord. Een eerste stap hierin is het opstellen van een integrale toekomstvisie voor de Scheendijk met alle belanghebbenden.

Het doel van de visie is een ruimtelijke kwaliteitsimpuls te geven aan de Scheendijk Noord en de aangrenzende recreatieterreinen en bedrijfsterreinen. Daarnaast is de toekomstvisie input voor het hernieuwen van het bestemmingsplan ‘Scheendijk Noord 300 meter zône’. 

Samen met bewoners, ondernemers, grondeigenaren en belangenorganisaties vond een schouw door het gebied plaats. Tijdens deze schouw werden de kwaliteiten, knelpunten en mogelijke verbeterpunten van de Scheendijk bespreekbaar en zichtbaar. Het is opvallend hoeveel belangen op dit kleine stukje grond en water spelen. Parkeren, afval, veiligheid, ondernemen, recreëren, drinkwaterwinning, wandelen, fietsen, varen, natuur en wonen; alles komt in dit kleine gebied tezamen.

Op 24 mei 2018 wordt een bewonersavond over de Scheendijk over de schouw en de visie georganiseerd.

 

 

Uitgelicht

Projecten Oostelijke Vechtplassen