Eilandspolder-West

Kenmerkend voor Eilandspolder West

De Eilandspolder bestaat uit een groot aaneengesloten open landschap, met een breed oppervlaktewatersysteem. En is op te delen in 2 verschillende typen landschappen. Westelijke Eilandspolder kent grotere, aaneengesloten graslandpercelen. Daarnaast zijn er brede vaarten met rietkragen, kleine droogmakerijen en meertjes met brede veenmosrietlanden en veenheide. Alle vormen van beheer zijn aanwezig: van natuurbeheer door terreinbeherende organisaties en particuliere natuurbeheerders tot agrarisch natuurbeheer. Er komen ook veel verschillende pachtvormen voor.

Stand van zaken

Na kennismakingsgesprekken in december en januari vond begin februari 2020 een informatiebijeenkomst plaats met veel geïnteresseerden. Inmiddels zijn er 5 keukentafelgesprekken gevoerd met agrariërs met een overeenkomst agrarisch natuurbeheer binnen de NNN-begrenzing. De werkgroep zet in op individuele gesprekken met de boeren. De bedrijven zijn verschillend en op deze wijze kan goed worden ingespeeld op ieders situatie en toekomstwensen.

Gespreksonderwerpen

Uit de gesprekken kwamen diverse vragen en suggesties naar voren. Hier werken we de komende tijd aan. De gesprekken gingen onder meer over het verkennen van kavelruilmogelijkheden, bedrijfsverplaatsing naar gronden buiten het gebied, zelfrealisatie, en de (on)mogelijkheden van duurzaam agrarisch natuurbeheer (12 jaar). Financiële bedrijfsberekeningen (kunnen) worden gemaakt om te kunnen beoordelen welke instrumenten haalbaar zijn. In de keukentafelgesprekken in het najaar kunnen per bedrijf verdere afspraken worden gemaakt.

Volgende fase

Uiteindelijk gaat het om de afronding en realisatie van de begrensde NNN in de polder. In een volgende fase richt de werkgroep zich dan ook op het gebied waar nu geen overeenkomst agrarisch natuurbeheer loopt, maar wel een natuurambitie ligt. Waar nodig en mogelijk worden ook nu al gesprekken gevoerd met overige eigenaren en beheerders.

Samenstelling werkgroep

In de werkgroep voor Eilandspolder West zitten 4 leden: Simon Ruiter (tijdelijke vervanger van Ineke Kramer (LTO-Noord), Onno Steendam (Landschap Noord-Holland), Martine Bijman (Water, Land en Dijken) en Kim Uittenbosch (projectleider namens de provincie).

Meer informatie

Heeft u een vraag of suggestie? U kunt contact telefonisch opnemen met Kim Uittenbosch (algemeen) (06-525 863 46) of Martine Bijman (landbouwbedrijfsvragen) (06-25 37 43 07).


 

Uitgelicht