Mijzenpolder

Kenmerkend voor de Mijzenpolder

De Mijzenpolder is een open landschap met een grote opgave voor het Natuurnetwerk Nederland. Binnen het gebied valt zo’n 325 hectare. Het heeft een gezonde weidevogelpopulatie, een relatief hoog waterpeil en weinig predatie. Het gebied is deels in eigendom van Staatsbosbeheer. Het eigendom van Staatsbosbeheer is voor het merendeel verpacht op basis van pachtovereenkomsten van vóór 1977.

Stand van zaken

Tijdens een informatieavond in januari 2020 is uitgebreid met betrokken agrariërs gesproken over de aanleiding en achtergrond van de pilot in de Mijzenpolder. 

Inmiddels zijn er 8 keukentafelgesprekken gevoerd met agrariërs met een overeenkomst agrarisch natuurbeheer binnen de NNN-begrenzing. De werkgroep zet in op individuele gesprekken. De bedrijven zijn verschillend en op deze wijze kan goed worden ingespeeld op ieders situatie en toekomstwensen. Zo is er een zorgboerderij en zijn er bedrijven waar de melkproductie voorop staat. Alle ondernemers houden rekening met de natuur en doen aan weidevogelbeheer. In alle gevallen heeft men al langjarig ervaring met natuurbeheer.

Gespreksonderwerpen

Uit de gesprekken kwamen diverse vragen en suggesties naar voren. Deze worden de komende tijd uitgewerkt. De gesprekken gingen onder meer over het verkennen van kavelruilmogelijkheden, bedrijfsverplaatsing naar gronden buiten het gebied, verkennen van aanpassingen begrenzing NNN (zowel plus als min) en het opstellen van een bedrijfsnatuurplan aanvullend op een aanvraag voor zelfrealisatie. In de keukentafelgesprekken in het najaar kunnen per bedrijf verdere afspraken worden gemaakt.

Volgende fase

Uiteindelijk gaat het om de afronding en realisatie van de begrensde NNN in de polder. In een volgende fase richt de werkgroep zich dan ook op het gebied waar nu geen overeenkomst agrarisch natuurbeheer loopt.

Samenstelling werkgroep

De werkgroep voor de Mijzenpolder bestaat uit 4 leden en enkele plaatsvervangers: Marco van Langen (met plaatsvervanger Miranda Blaauw) (LTO-Noord), Pauline van der Veldt (Staatsbosbeheer), Maaike Wagenaar (Hollands Noorden) en Hil Kuijpers (projectleider namens de provincie).

Meer informatie

Heeft u een vraag of suggestie? U kunt contact telefonisch opnemen met Hil Kuijpers (algemeen) (06-52401524) of Maaike Wagenaar (landbouwbedrijfsvragen) (06-25 37 43 07).

 

Uitgelicht