Wormer- en Jisperveld

Kenmerkend voor het Wormer- en Jisperveld

Het Wormer- en Jisperveld is zo’n 2500 hectare groot, 1500 hectare ervan ligt binnen het Natuurnetwerk Nederland. Alle vormen van beheer zijn aanwezig: van natuurbeheer door terreinbeherende organisaties en particuliere natuurbeheerders tot agrarisch natuurbeheer. Er komen ook veel verschillende pachtvormen voor.

Stand van zaken

In december 2019 waren er kennismakingsgesprekken met mensen met een contract Agrarisch Natuurbeheer in het NNN. Maart dit jaar (nog vlak voor de coronacrisis) volgde een tweede gespreksronde waarbij dieper werd ingegaan op de aanleiding en de mogelijkheden. Hier kwamen vragen en suggesties uit naar voren die op dit moment worden uitgewerkt. Voorbeelden hiervan: verkennen kavelruil met grond van buiten het gebied, verkennen aanpassingen begrenzing NNN (zowel plus als min), opstellen bedrijfsnatuurplan aanvullend op aanvraag zelfrealisatie.

Keukentafelgesprekken

In de komende keukentafelgesprekken worden per bedrijf verder afspraken gemaakt. Het gaat in deze fase om gesprekken met 10 agrariërs met een overeenkomst agrarisch natuurbeheer binnen de NNN-begrenzing. Hun bedrijven zijn vaak verschillend. Zo zijn er 2 zorgboerderijen en bedrijven waar de landbouw de hoofdtak is. In alle gevallen heeft men al langjarig ervaring met natuurbeheer. Door die diversiteit in bedrijven zet de werkgroep in op individuele gesprekken om goed in te spelen op ieders situatie en toekomstwensen.

Volgende fase

Uiteindelijk gaat het om de afronding en realisatie van de begrensde NNN in de polder. In een volgende fase richt de werkgroep zich dan ook op het gebied waar nu geen overeenkomst agrarisch natuurbeheer loopt. Waar nodig en mogelijk worden nu al gesprekken gevoerd met overige eigenaren en beheerders.

Samenstelling werkgroep

De pilot voor Wormer- en Jisperveld wordt getrokken door een werkgroep die bestaat uit 4 leden: Johan Oskam (LTO-Noord), Miriam ten Haaf (Natuurmonumenten), Martine Bijman (Water, Land en Dijken) en Willem van Wingerden (projectleider namens de provincie).

Meer informatie

Heeft u een vraag of suggestie? U kunt contact telefonisch opnemen met Willem van Wingerden (algemeen) (06-52401659) of Martine Bijman (landbouwbedrijfsvragen) (06-25 37 43 07).

 

Uitgelicht