Inspraak

Voor het project Schil Naardermeer zijn 2 plannen gemaakt met een officiële inspraakprocedure:

Provinciaal inpassingsplan

De provincie Noord-Holland heeft voor de Schil een provinciaal inpassingsplan (PIP) gemaakt. Dit is een provinciaal bestemmingsplan dat straks geldt voor de gronden in de Schil binnen de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Weesp. Het PIP is gebaseerd op het Inrichtingsplan Schil Naardermeer, waarin alle maatregelen zijn opgenomen om de natuur- en waterdoelen te kunnen realiseren. Het inpassingsplan regelt de bestemmingswijziging van de nu nog agrarische gronden in de Schil naar de bestemming ‘natuur’.

Watergebiedsplan

Voor het verhogen van het waterpeil zijn nieuwe peilbesluiten nodig. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft hiervoor een watergebiedsplan (WGP) opgesteld. In dat plan wordt beschreven waar en hoe de waterpeilen in het gebied worden gewijzigd. 

Vaststellen

Op 13 september 2021 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Schil Naardermeer samen met de Nota van Beantwoording zienswijzen vastgesteld. Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft op 8 juli 2021 het Watergebiedsplan Naardermeer en omliggende schil vastgesteld samen met de bijbehorende peilbesluiten en de Nota van Beantwoording zienswijzen.

Beroepsprocedure Raad van State

Het vastgestelde Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Schil Naardermeer en het Watergebiedsplan Naardermeer en omliggende schil (inclusief peilbesluiten) lagen van 23 september tot en met 4 november 2021 ter inzage. In die periode zijn 3 beroepsschriften ingediend bij de Raad van State. De zitting, waarin de Raad van State deze beroepen heeft besprak, was op woensdag 1 juni 2022. In de uitspraak op 31 augustus 2022 zijn de ingediende beroepen ongegrond verklaard. Hiermee zijn de plannen (PIP en WGP) onherroepelijk.

Uitgelicht

Provinciaal inpassingsplan Schil Naardermeer

Watergebiedsplan en omliggende Schil

Nota van Beantwoording zienswijzen