Inspraak

Voor het project Schil Naardermeer zijn 2 plannen gemaakt met een officiële inspraakprocedure:

Provinciaal inpassingsplan

De provincie Noord-Holland heeft voor de Schil een provinciaal inpassingsplan (PIP) gemaakt. Dit is een provinciaal bestemmingsplan dat straks geldt voor de gronden in de Schil binnen de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Weesp. Het PIP is gebaseerd op het Inrichtingsplan Schil Naardermeer, waarin alle maatregelen zijn opgenomen om de natuur- en waterdoelen te kunnen realiseren. Het inpassingsplan regelt de bestemmingswijziging van de nu nog agrarische gronden in de Schil naar de bestemming ‘natuur’.

Watergebiedsplan

Voor het verhogen van het waterpeil zijn nieuwe peilbesluiten nodig. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft hiervoor een watergebiedsplan (WGP) opgesteld. In dat plan wordt beschreven waar en hoe de waterpeilen in het gebied worden gewijzigd. 

Inspraakperiode en informatiespreekuren

Het ontwerp-PIP en het ontwerp-WGP hebben van 5 oktober tot 16 november gezamenlijk ter inzage gelegen. Er is gekozen voor 1 loket voor beide plannen, zodat reageren eenvoudiger is. Na de inspraakperiode stellen de besturen van de provincie en het waterschap de definitieve plannen vast. Daarna is nog beroep mogelijk bij de Raad van State.
 

Uitgelicht

Provinciaal inpassingsplan Schil Naardermeer

Watergebiedsplan en omliggende Schil

Nota van Beantwoording zienswijzen