Landbouw

Landbouw, tuinbouw en visserij zijn belangrijke sectoren in de Noord-Hollandse economie. De Noord-Hollandse agrarische sector is sterk en levert hoge kwaliteit producten aan de nationale, Europese en mondiale markt.

De agrarische sector wil verduurzamen en innoveren en investeert veel in onder andere milieu, waterkwaliteit en biodiversiteit. Sinds de uitspraak van de Raad van State is stikstofreductie een prominentere opgave voor de agrarische sector geworden. 

De landbouw heeft de uitstoot van stikstof in de laatste jaren sterk teruggebracht. Toch heeft zij op dit moment nog steeds een aanzienlijk aandeel in de stikstofuitstoot. Deze stikstof is voornamelijk afkomstig van kunstmest en organische mest. 

Dit probleem geldt niet alleen voor Noord-Holland, maar voor heel Nederland. Daarom kijkt de provincie met het Rijk, andere provincies en andere betrokken partijen naar oplossingen. De maatregelen en oplossingen hebben immers een grote impact op de bedrijfsvoering van de agrariërs. De provincie vindt het daarom van groot belang om in goed overleg samen met de landbouwsector te werken aan oplossingen.

In de Kamerbrief van 24 april 2020 staan de generieke maatregelen die het Rijk inzet om stikstofreductie tot stand te brengen. Deze maatregelen worden voor een deel uitgevoerd via de gebiedsgerichte aanpak van de provincie Noord-Holland. Instrumenten zoals een beëindigingsregeling, extern salderen en verleasen met veehouderijen en een stikstofregistratiesysteem zijn momenteel nog in ontwikkeling. Zodra hierover meer bekend is, leest u dat op deze pagina.

Ook zijn er gesprekken met de diverse sectoren, waaronder de agrarische sector. Op 23 april 2020 sprak gedeputeerde Esther Rommel met de agrarische stikstofgroep van Noord-Holland over de voorstellen voor extern salderen en verleasen, die gezamenlijk door de provincies zijn opgesteld. De conclusies van dit gesprek zijn input voor de openstelling van extern salderen en verleasen en aanpassing van de provinciale beleidsregel.

Vergunningverlening

De provincie begrijpt dat er veel vragen zijn van ondernemers met en zonder een vergunning. Bijvoorbeeld van ondernemers die een PAS-melding hebben gedaan of van meldingvrije bedrijven. Voor vragen en antwoorden over de vergunningverlening kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.