Duinen en Lage Land Texel

Texel is een unieke broedplaats voor vele vogels. In totaal broeden er 16 vogelsoorten op Texel die bescherming genieten en komen er jaarlijks miljoenen trekvogels om te rusten of te overwinteren.

Het Natura 2000-gebied Duinen en Lage Land Texel is een divers gebied, met duinen, kwelderlandschap, zandplaten en graslanden.

Lees meer over de kenmerken van dit gebied op de website van Natura 2000.

Wat is er in dit gebied aan de hand?

 • De dynamiek van wind en zand is weggevallen. Duinen kunnen niet meer ontstaan en zich verjongen. Hierdoor zijn er minder verschillende plekken waar planten en dieren zich kunnen vestigen.
 • De waterstanden zijn te laag.
  • Er is minder brak water beschikbaar, waardoor de graslanden verdrogen. De planten krijgen relatief meer (zuur) regenwater, wat niet goed voor ze is.
  • De duinbossen en een aantal duinvalleien hebben last van de droogte.
 • Er daalt te veel stikstof neer. De stikstof komt uit de landbouw, het verkeer, zeescheepvaart, woningen en industrie. Door het teveel aan stikstof groeien karakteristieke open duingraslanden en duinvalleien dicht. Hierdoor krijgen kenmerkende duinsoorten het moeilijk.
 • Er komen steeds meer grauwe ganzen op Texel. Deze dieren beschadigen de planten in de natuurgebieden, vreten te veel gras op en zorgen met hun uitwerpselen voor te veel mest.
 • De recreatie op de stranden verstoort broedende vogels.

Wat gaat de provincie doen?

 

De provincie gaat met u in gesprek

Via zogeheten ‘gebiedstafels’ praat de provincie graag met geïnteresseerden over de manier waarop stikstofneerslag op Texel beperkt kan worden. Gemeenten, terreinbeheerders en ondernemers (onder andere agrariërs en recreatieondernemers) sluiten hierbij ook aan.

Ook meepraten? Meldt u zich dan aan via stikstof@noord-holland.nl

Uit de aanmeldingen maakt de provincie een selectie, zodat alle verschillende groepen belanghebbenden met 1 á 2 personen vertegenwoordigd zijn. Alle geïnteresseerden blijven via e-mail, de website en de nieuwsbrief op de hoogte over de uitkomst van de gebiedstafel.

De provincie analyseert waar andere dossiers de aanpak kunnen versterken

Momenteel lopen in veel gebieden al gebiedsprocessen of is de provincie bezig met het uitvoeren van projecten zoals het afmaken van het NNN.  Op Texel is de afgelopen jaren een groot NNN-project uitgevoerd. Hier sluiten Natura 2000 en stikstof zoveel mogelijk op aan.

De provincie laat natuurherstelmaatregelen uitvoeren

De natuurherstelmaatregelen zorgen ervoor dat de natuurlijke processen in het natuurgebied weer op gang komen en blijven:

 • Er worden nieuwe stuifplekken aangelegd.
 • Er wordt gemaaid en geplagd om de effecten van stikstof tegen te gaan.
 • Naaldbos wordt vervangen door gemengd loofbos, waardoor minder water verdampt.
 • In vochtige duinvalleien komt een meer natuurlijke waterafvoer via hoogteverschillen in het landschap.
 • Recreanten mogen niet meer op stukken strand komen waar vogels broeden.
 • Er zijn maatregelen genomen tegen de vele ganzen. Als er desondanks toch nog te veel ganzen op het eiland zijn, worden er ganzen gedood.
 • Om de vogels te beschermen gelden er extra regels voor bijvoorbeeld verlichting tijdens evenementen en helikoptervluchten. 

Terreinbeherende organisaties voeren het merendeel van de natuurherstelmaatregelen uit. De provincie houdt de uitvoering in de gaten en bespreekt waar de planning van de maatregelen kan worden versneld.

De provincie brengt de stikstofuitstoot in de buurt van het natuurgebied omlaag

Een deel van de stikstof die in het Natura 2000-gebied op Texel neerdaalt, komt van activiteiten uit de buurt. De provincie gaat in gesprek met ondernemers en bekijkt of zij hen kan helpen bij maatregelen om hun stikstofuitstoot te verkleinen. Bijvoorbeeld door de inzet van (innovatieve) technieken, het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten naar locaties verder van Natura 2000-gebieden of het beëindigen van bedrijfsactiviteiten. Deze maatregelen hebben het meeste zin voor locaties op minder dan 1 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied of in het gebied zelf.
Wilt u hierover met de provincie in gesprek? Meldt u zich dan via stikstof@noord-holland.nl

Naast gesprekken met ondernemers, zoekt de provincie ook naar maatregelen die zij zelf kan nemen.

De provincie zoekt oplossingen voor vastgelopen vergunningsaanvragen

Samen met de gebiedstafel zoekt de provincie naar mogelijkheden voor vastgelopen vergunningsaanvragen voor woningbouw en andere maatschappelijke projecten. Dit gebeurt bijvoorbeeld door in de buurt de stikstofuitstoot te verkleinen. Een deel van die teruggedrongen stikstofneerslag is winst voor de natuur. Maar een klein deel wordt geruild tegen belangrijke projecten uit de omgeving (salderen). Door daarnaast ook de planning van deze projecten op elkaar af te stemmen, vindt de tijdelijke stikstofneerslag tijdens de bouw van woningen niet tegelijk plaats en kunnen meer projecten doorgaan.

Wat is de planning?

De planning van dit gebied kunt u vinden op de pagina planning.

Hoe gaat het met de natuur?

 • Rondom de al gemaakte stuifplekken is zogenaamde overpoedering met vers zand te zien. Dit is goed voor de kwaliteit van het duingrasland. Nieuwe stuifkuilen worden gemaakt in combinatie met kleine kerven in de zeereep, zodat de wind goed vat heeft op het zand.
 • Met de broedvogels op het strand gaat het goed; er is voldoende rust op het strand.
 • De aanpak van de rimpelroos slaagt op sommige plaatsen. De aanpak wordt voor andere plaatsen verbeterd.
 • Resultaten van recent genomen maatregelen om de kwaliteit van duingrasland te verbeteren, zoals chopperen, opslag verwijderen en begrazing, zijn over enkele jaren te verwachten.