Eemmeer & Gooimeer Zuidoever

Rust. Dat is waarvoor veel verschillende soorten vogels naar het Eemmeer en de zuidoever van het Gooimeer komen. Hier komt de bedreigde visdief om te broeden en de aalscholver, fuut en het nonnetje om voedsel te zoeken in het visrijke water.

Langs de oevers en in het ondiepe water vinden vogels voedsel en beschutting tegen de wind. Er zijn goed ontwikkelde en bereikbare mosselbanken, een gezonde populatie vis en grootschalige velden met waterplanten. Rondom het natuurgebied zijn bovendien akkers en agrarische graslanden waar vogels voedsel vinden. 

Lees meer over de kenmerken van dit gebied op de website van Natura 2000.

Wat gebeurt er in dit gebied?

Het is de taak van de provincie Noord-Holland om de natuur te behouden, te versterken en waar nodig te herstellen. Het is belangrijk dat recreatie en landbouw mogelijk blijven. Rijkswaterstaat heeft het bevoegd gezag over dit gebied. Op de website van Rijkswaterstaat staat meer informatie over het gebied en de maatregelen.