Eilandspolder

Eilandspolder is een hoger gelegen ‘veeneiland’ tussen de droogmakerijen van de Schermer en de Beemster. Het gebied bestaat uit 2 delen: het oudere Eilandspolder-Oost, met lange, smalle kavels die links en rechts aangelegd zijn van de Gouw, en Eilandspolder-West, ingepolderd met een vierkant blokkenpatroon.

Het grootste gedeelte van Eilandspolder bestaat uit graslanden waar verschillende soorten weidevogels graag komen. Er is veel afwisseling van grasland, rietland en ruigten. Langs de oevers van brede sloten komen zeldzame plantensoorten voor. In Eilandspolder-Oost leven beschermde vissoorten, zoals de bittervoorn en de kleine modderkruiper, en de noordse woelmuis.

Lees meer over de kenmerken van dit gebied op de website van Natura 2000.

Wat is er in dit gebied aan de hand?

  • De waterkwaliteit is niet goed. Dit komt onder andere doordat er te veel stikstof neerdaalt en uitspoelt van het land. De stikstof komt uit de landbouw, het verkeer, woningen en industrie. Door het teveel aan stikstof komen er te veel voedingsstoffen in het water. Ook komt te weinig brak water in het veenweidelandschap. Hierdoor groeit het gebied te snel dicht.
  • De stikstof komt niet alleen in het water maar ook op het land terecht. Dit is vooral een probleem voor de veenmosrietlanden in Eilandspolder-Oost. De stikstof zorgt ervoor dat de appelbes (een exoot), braam en andere struiken hard groeien. Hierdoor krijgen kenmerkende planten voor het veenmosrietland het moeilijk.

Wat gaat de provincie doen?

 

De provincie analyseert waar andere dossiers de aanpak kunnen versterken

In de regio Eilandspolder lopen al andere gebiedsprocessen waar Natura 2000 en stikstof zoveel mogelijk samen mee optrekken. Voorbeelden daarvan zijn Vitaal Platteland (VP) Laag Holland en het afmaken van het Natuur Netwerk Nederland (NNN).

De provincie gaat met u in gesprek

Graag praat de provincie met geïnteresseerden over de manier waarop stikstofneerslag in Eilandspolder beperkt kan worden, in samenhang met de andere gebiedsprocessen. De provincie zorgt ervoor dat alle verschillende groepen belanghebbenden vertegenwoordigd zijn in deze gesprekken. 

Wilt u meepraten? Meldt u zich dan aan via stikstof@noord-holland.nl
Alle geïnteresseerden blijven via e-mail, website en de nieuwsbrief op de hoogte over de uitkomst van het gebiedsproces. 

De provincie laat natuurherstelmaatregelen uitvoeren

De natuurherstelmaatregelen zorgen ervoor dat de veenmosrietlanden, ruigten en zomen en de leefgebieden bijzondere diersoorten behouden en uitgebreid worden:

  • Op veenmosrietlanden worden bomen, struiken en de bovenste bovenlaag met voedingsstoffen verwijderd. Ook wordt hier extra gemaaid.

De natuurherstelmaatregelen gebeuren alleen in Eilandspolder-Oost. Eilandspolder-West is namelijk aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daar zijn geen herstelmaatregelen nodig.
Terreinbeherende organisaties voeren het merendeel van de natuurherstelmaatregelen uit. De provincie houdt de uitvoering in de gaten en bespreekt waar de planning van de maatregelen kan worden versneld.

De provincie brengt de stikstofuitstoot in de buurt van het natuurgebied omlaag

Een deel van de stikstof die in Eilandspolder neerdaalt, komt van activiteiten uit de buurt. De provincie gaat in gesprek met ondernemers en bekijkt of zij hen kan helpen bij maatregelen om hun stikstofuitstoot te verkleinen. Bijvoorbeeld door de inzet van (innovatieve) technieken, het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten naar locaties verder van Natura 2000-gebieden of het beëindigen van bedrijfsactiviteiten. Deze maatregelen hebben het meeste zin voor locaties op minder dan 1 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied of in het gebied zelf.

Wilt u hierover met de provincie in gesprek? Meldt u zich dan via stikstof@noord-holland.nl

Naast gesprekken met ondernemers, zoekt de provincie ook naar maatregelen die zij zelf kan nemen, Bijvoorbeeld door te onderzoeken of het verlagen van de snelheid op provinciale wegen bijdraagt aan de afname van de stikstofneerslag in Eilandspolder.

De provincie zoekt oplossingen voor vastgelopen vergunningsaanvragen

Samen met de gesprekspartners zoekt de provincie naar mogelijkheden voor vastgelopen vergunningsaanvragen voor woningbouw en andere maatschappelijke projecten. Bijvoorbeeld door in de buurt de stikstofuitstoot te verkleinen. Een deel van die teruggedrongen neerslag is winst voor de natuur. Maar een klein deel wordt geruild tegen belangrijke projecten uit de omgeving (salderen). Door daarnaast ook de planning van deze projecten op elkaar af te stemmen, vindt de tijdelijke stikstofneerslag tijdens de bouw van woningen niet tegelijk plaats en kunnen meer projecten doorgaan.

Wat is de planning?

De planning van dit gebied kunt u vinden op de pagina planning.

Hoe gaat het met de natuur?

  • De extra beheermaatregelen die sinds enkele jaren worden genomen, leveren goede resultaat op. Dit geldt bijvoorbeeld voor het verwijderen van appelbes, braam en andere struiken in veenmosrietlanden.
  • Resultaten van ingrijpender maatregelen die erop gericht zijn om nieuwe verlanding op gang te helpen, zoals het plaggen, worden later verwacht. Op  sommige plekken zijn al wel hoopgevende ontwikkelingen.