Naardermeer

Het Naardermeer is het oudste natuurreservaat in Nederland. Het is een moerasgebied waar grote plassen, rechte vaarten, moerasbos en riet en hooilanden elkaar afwisselen. Anders dan de Oostelijke Vechtplassen is het Naardermeer een natuurlijk meer.

Het water in het Naardermeer is voedselarm en dat is goed voor de planten en dieren. Er groeien bijzondere waterplanten, zoals verschillende kranswieren, de krabbescheer, witte waterlelie en gele plomp. In de moerassen staan bijzondere soorten zoals eenarig wollegras en de groenknolorchis. In en rondom het Naardermeer broeden meer dan 75 soorten vogels, waaronder de zeldzame purperreiger, lepelaars en blauwborsten. Sinds 2017 is de otter teruggekeerd in het gebied.

Lees meer over de kenmerken van dit gebied op de website van Natura 2000.

Wat is er in dit gebied aan de hand?

Er daalt te veel stikstof neer. De stikstof komt uit de landbouw, het verkeer, woningen en industrie. Door het teveel aan stikstof komen er te veel voedingsstoffen in de bodem en wordt de bodem zuur. De stikstof zorgt ervoor dat bomen en struiken hard groeien. Hierdoor krijgen kenmerkende planten voor het veenmosrietland en de veenheide het moeilijk en groeit het gebied te snel dicht tot hoogveenbos.

Wat gaat de provincie doen?

 

De provincie gaat met u in gesprek

Via zogeheten ‘gebiedstafels’ praat de provincie graag met geïnteresseerden over de manier waarop stikstofneerslag in het Naardermeer beperkt kan worden. Gemeenten, terreinbeheerders en ondernemers (onder andere agrariërs en recreatieondernemers) sluiten hierbij ook aan.

Ook meepraten? Meldt u zich dan aan via stikstof@noord-holland.nl

Uit de aanmeldingen maakt de provincie een selectie, zodat alle verschillende groepen belanghebbenden met 1 á 2 personen vertegenwoordigd zijn. Alle geïnteresseerden blijven via e-mail, de website en de nieuwsbrief op de hoogte over de uitkomst van de gebiedstafel.

De provincie analyseert waar andere dossiers de aanpak kunnen versterken

In de regio rondom het Naardermeer lopen al andere gebiedsprocessen waarmee Natura 2000 en stikstof zoveel mogelijk samen optrekken. Voorbeelden daarvan zijnhet project “Schil Naardermeer” en het afmaken van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). 

De provincie laat natuurherstelmaatregelen uitvoeren

De natuurherstelmaatregelen zorgen ervoor dat het natuurgebied behouden blijft en de kwaliteit ervan verbetert:

  • Op veenmosrietlanden en vochtige laagveenheiden worden bomen, struiken en de bovenste bovenlaag met voedingsstoffen verwijderd. Ook wordt vaker gemaaid.
  • Om de waterkwaliteit goed te houden wordt de installatie die fosfaat uit het water haalt, gerenoveerd. Ook wordt het waterpeil natuurlijker zodat het mee verandert met de seizoenen en het weer.
  • Ganzen en Amerikaanse rivierkreeften worden gevangen en weggehaald, omdat zij teveel schade toebrengen in het gebied.
  • Er komen meer ecologische verbindingen tussen de verschillende delen van het Naardermeer.

Terreinbeherende organisaties voeren het merendeel van de natuurherstelmaatregelen uit. De provincie houdt de uitvoering in de gaten en bespreekt waar de planning van de maatregelen kan worden versneld.

De provincie brengt de stikstofuitstoot in de buurt van het natuurgebied omlaag

Een deel van de stikstof die in het Naardermeer neerdaalt, komt van activiteiten uit de buurt. De provincie gaat in gesprek met ondernemers en bekijkt of zij hen kan helpen bij maatregelen om hun stikstofuitstoot te verkleinen. Bijvoorbeeld door de inzet van (innovatieve) technieken, het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten naar locaties verder van Natura 2000-gebieden of het beëindigen van bedrijfsactiviteiten. Deze maatregelen hebben het meeste zin voor locaties op minder dan 1 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied of in het gebied zelf.

Wilt u hierover met de provincie in gesprek? Meldt u zich dan via stikstof@noord-holland.nl. 

Naast gesprekken met ondernemers, zoekt de provincie ook naar maatregelen die zij zelf kan nemen, Bijvoorbeeld door te onderzoeken of het verlagen van de snelheid op provinciale wegen bijdraagt aan de afname van de stikstofneerslag in het Naardermeer.

De provincie zoekt oplossingen voor vastgelopen vergunningsaanvragen

Samen met de gebiedstafel zoekt de provincie naar mogelijkheden voor vastgelopen vergunningsaanvragen voor woningbouw en andere maatschappelijke projecten. Bijvoorbeeld door in de buurt de stikstofuitstoot te verkleinen. Een deel van die teruggedrongen neerslag is winst voor de natuur. Maar een klein deel wordt geruild tegen belangrijke projecten uit de omgeving (salderen). Door daarnaast ook de planning van deze projecten op elkaar af te stemmen, vindt de tijdelijke stikstofneerslag tijdens de bouw van woningen niet tegelijk plaats waardoor meer projecten door kunnen gaan.

Wat is de planning?

De planning van dit gebied kunt u vinden op de pagina planning

Hoe gaat het met de natuur?

De beheermaatregelen op de veenmosrietlanden en de vochtige heiden leveren goede resultaten:

  • Sommige stukken zijn recent geplagd en daar is de nieuwvorming van veenmosrietland in het beginstadium.
  • De bescherming van het waterriet tegen ganzenvraat levert goede resultaten. Daardoor houden verschillende vogelsoorten voldoende plekken waar zij kunnen broeden.