Schoorlse Duinen

De Schoorlse Duinen zijn een prachtig en bijzonder natuurgebied. Het is het breedste duingebied van Nederland en heeft de hoogste duinen. Er leven veel bijzondere en zeldzame planten- en insectensoorten zoals de klimopwaterranonkel. Recreanten wandelen en fietsen er graag langs de duinvalleien en de heide.

Lees meer over de kenmerken van dit gebied op de website van Natura 2000.

Wat is er in dit gebied aan de hand?

 • De dynamiek van wind en zand is weggevallen, omdat het duingebied is beplant met helmgras en naaldbos.
  • Duinen kunnen niet meer ontstaan en zich verjongen. Hierdoor zijn er minder verschillende omgevingen waar planten en dieren zich kunnen vestigen.
  • Laaggelegen duinvalleien verdrogen. Voorbeelden zijn de Pirolavallei en het Hargergat, met veel zeldzame planten- en insectensoorten.
 • Er daalt teveel stikstof neer. De stikstof komt uit de landbouw, het verkeer, woningen en industrie. Door het teveel aan stikstof verruigt de vegetatie. Hierdoor zijn veel kenmerkende planten, dieren en insecten de laatste tijd zeldzaam geworden of al uit de duinen verdwenen.
 • De open landschappen groeien langzaam dicht met bos.

Wat gaat de provincie doen?
 

De provincie gaat met u in gesprek

Via zogeheten ‘gebiedstafels’ praat de provincie graag met geïnteresseerden over de manier waarop stikstofneerslag in de Schoolse Duinen beperkt kan worden. Gemeenten, terreinbeheerders en ondernemers ((onder andere agrariërs en recreatieondernemers) sluiten hierbij ook aan.

Ook meepraten? Meldt u zich dan aan via stikstof@noord-holland.nl

Uit de aanmeldingen maakt de provincie een selectie, zodat alle verschillende groepen belanghebbenden met 1 á 2 personen vertegenwoordigd zijn. Alle geïnteresseerden blijven via e-mail, de website en de nieuwsbrief op de hoogte over de uitkomst van de gebiedstafel.

De provincie analyseert waar andere dossiers de aanpak kunnen versterken

De provincie onderzoekt welke andere gebiedsprocessen in dit gebied lopen en hoe Natura 2000 en stikstof daarin samen kunnen optrekken. Een voorbeeld van zo’n gebiedsproces is het afmaken van het Natuur Netwerk Nederland (NNN).

De provincie laat natuurherstelmaatregelen uitvoeren

De natuurherstelmaatregelen zorgen ervoor dat de natuurlijke processen in het natuurgebied weer op gang komen en blijven:

 • Er worden nieuwe stuifplekken aangelegd. Het helmgras direct langs de kust wordt verwijderd en in het open duin en het middenduin wordt geplagd;
 • Grazers helpen tegen vergrassing en het dichtgroeien van de duinen in het open duin en middenduin;
 • Van een deel van het bos in het open duin en middenduin wordt open duingebied gemaakt;
 • Door het slib uit het water in het Hargergat te baggeren en de omliggende graslanden te plaggen, zitten er minder voedingsstoffen in het water. Dit is goed voor de soortenrijkdom; 
 • Het naaldbos in het binnenduin wordt langzaam vervangen door loofbos, waardoor het gebied minder verdroogd.

Terreinbeherende organisaties voeren het merendeel van de natuurherstelmaatregelen uit. De provincie houdt de uitvoering in de gaten en bespreekt waar de planning van de maatregelen kan worden versneld.

De provincie brengt de stikstofuitstoot in de buurt van het natuurgebied omlaag

Een deel van de stikstof die in de Schoorlse Duinen neerdaalt, komt van activiteiten uit de buurt. De provincie gaat in gesprek met ondernemers en bekijkt of zij hen kan helpen bij maatregelen om hun stikstofuitstoot te verkleinen. Bijvoorbeeld door de inzet van (innovatieve) technieken, het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten naar locaties verder van Natura 2000-gebieden of het beëindigen van bedrijfsactiviteiten. Deze maatregelen hebben het meeste zin voor locaties op minder dan 1 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied of in het gebied zelf.

Wilt u hierover met de provincie in gesprek? Meldt u zich dan via stikstof@noord-holland.nl

Naast gesprekken met ondernemers, zoekt de provincie ook naar maatregelen die zij zelf kan nemen. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of het verlagen van de snelheid op provinciale wegen bijdraagt aan de afname van de stikstofneerslag in de Schoorlse Duinen.

De provincie zoekt oplossingen voor vastgelopen vergunningsaanvragen

Samen met de gebiedstafel zoekt de provincie naar mogelijkheden voor vastgelopen vergunningsaanvragen voor woningbouw en andere maatschappelijke projecten. Bijvoorbeeld door in de buurt de stikstofuitstoot te verkleinen. Een deel van die teruggedrongen neerslag is winst voor de natuur. Maar een klein deel wordt geruild tegen belangrijke projecten uit de omgeving (salderen). Door daarnaast ook de planning van deze projecten op elkaar af te stemmen, vindt de tijdelijke stikstofneerslag tijdens de bouw van woningen niet tegelijk plaats en kunnen meer projecten door gaan.

Wat is de planning?

De planning van dit gebied kunt u vinden op de pagina planning.

Hoe gaat het met de natuur?

De uitgevoerde maatregelen richten zich vooral op de duinheiden. Ze leveren goede ontwikkelingen op:

 • Door het plaggen van kraaiheiden is duidelijk een gewenste ontwikkeling naar struikheide op gang gekomen. Plaggen heeft ook geleid tot uitwaaien en daarmee tot natte duinvalleien.
 • Het verwijderen van struik- en boomopslag (dennen en Amerikaanse vogelkers) in combinatie met begrazing geeft ook goede resultaten voor de struikheiden.