Nieuws

 • Betere leefomgeving voor de grote karekiet rond het Naardermeer

  (10 september 2020) De komende 6 jaar worden er natuurherstelmaatregelen genomen in het natuurgebied Naardermeer.
 • Bouw van 153 woningen door aangepaste beleidsregel stikstof

  (28 juli 2020) De aanpassing van de beleidsregel stikstof over intern salderen na sloop werpt haar eerste vruchten af nu de aanvraag voor de bouw van 153 woningen wordt vergund.
 • Bouw van 723 woningen mogelijk door aangepaste beleidsregel stikstof

  (09 juli 2020) De aanpassing van de beleidsregel stikstof over intern salderen na sloop werpt haar eerste vruchten af. 3 aanvragen voor de bouw van in totaal 723 woningen worden vergund.
 • Noord-Holland doet eerste stikstofaankoop

  (09 juli 2020) Door de aankoop van gronden bij een melkveehouderij en driekwart van de bijbehorende stikstofvergunning in Burgerbrug, haalt de provincie Noord-Holland een deel stikstofneerslag weg bij de Schoorlse Duinen.
 • Eerste gebiedstafel stikstof van start over Westzaan

  (02 juli 2020) Als onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak stikstof start op donderdag 2 juli de eerste gebiedstafel voor de regio Westzaan.
 • Noord-Hollanders denken digitaal mee over stikstofoplossingen

  (26 juni 2020) Inwoners, ondernemers en werkenden van Noord-Holland hebben de afgelopen weken ideeën aangedragen en vragen gesteld over de stikstofaanpak in de provincie. Er zijn 66 ideeën en 29 vragen ingezonden. De meeste inzendingen zijn van inwoners.
 • Gezonde duinen resultaat van jarenlange maatregelen

  (26 juni 2020) Gedeputeerde Esther Rommel wilde zien wat het effect van stikstof is op de natuur. Ze bezocht het Noordhollands Duinreservaat.
 • In juli meer duidelijkheid over stikstofruimte voor woningbouw

  (23 juni 2020) Er is nog geen duidelijkheid over de ontwikkelruimte voor de vergunningaanvragen voor Noord-Hollandse woningbouwprojecten. Naar verwachting komt hier medio juli zicht op.
 • Beleidsregel stikstofaanpak aangepast

  (17 juni 2020) De beleidsregel stikstof die eind vorig jaar werd vastgesteld, is op een aantal punten aangepast.
 • Snelheidsverlaging voor minder stikstof in natuur op 5 provinciale wegen kansrijk

  (27 mei 2020) Op 5 stukken van provinciale wegen waar nu 100, 80 of 70 kilometer per uur wordt gereden lijkt het zinvol en haalbaar de snelheid te verlagen, waardoor het verkeer minder stikstof uitstoot op nabijgelegen kwetsbare natuurgebieden.
 • 7 noordelijke provincies brainstormen met agrariërs

  (26 mei 2020) In samenspraak met de landbouwsector is op maandag 25 mei een brainstorm georganiseerd met gedeputeerden stikstof van de 7 noordelijke provincies en delegaties van de agrarische stikstofgroepen.
 • Provincie vraagt Noord-Hollanders online te reageren op stikstofaanpak

  (15 mei 2020) De provincie Noord-Holland heeft besloten om voorlopig online verder te gaan met de gebiedsgerichte aanpak stikstof.
 • Provincie start overleg met haven- en industriesector over stikstof

  (12 mei 2020) Ook de industrie- en de havensector overlegt voortaan regelmatig met de provincie over de stikstofaanpak in Noord-Holland. Op 11 mei was de eerste bijeenkomst.
 • Geen leges voor stikstof gerelateerde vergunningaanvragen

  (29 april 2020) In overleg met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) heeft de provincie Noord-Holland besloten dat voor vergunningaanvragen voor de Wet natuurbescherming, waarbij een vergunning benodigd is in het kader van stikstof, in 2020 geen leges á 2.000 euro worden geheven.
 • Gedeputeerde Rommel in overleg met Agrarisch Collectief Stikstof

  (24 april 2020) Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) heeft op 23 april overleg gevoerd met het Agrarisch Collectief Stikstof Noord-Holland over stikstof en landbouw. Het collectief kon reageren op, en vragen stellen over, de voorstellen die samen met het Rijk en de andere provincies zijn gemaakt.
 • Provincie gaat door met stikstofmaatregelen voor versnelling woningbouw

  (23 april 2020) Ondanks de coronacrisis werkt de provincie samen met het Rijk en andere provincies hard aan maatregelen die helpen om de woningbouw weer vlot te trekken. Dat staat in de reactie die de provincie aan 9 wethouders, het Economisch Forum Holland Boven Amsterdam en Bouwend Nederland NHN heeft gestuurd naar aanleiding van hun adviezen.
 • Alternatief bijeenkomsten gebiedsgerichte aanpak stikstof

  (16 april 2020) Het stikstofteam van de provincie Noord-Holland is digitaal bijeengekomen om alternatieven te bespreken voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof in verband met de coronamaatregelen. Het doel is nog steeds om belangstellenden bij de regionale aanpak van stikstof te betrekken.
 • Koe in de wei blijft vergunningvrij

  (16 april 2020) Boeren die hun koeien in de wei laten grazen hebben daar geen aparte vergunning voor nodig. Beweiden is al onderdeel van de vergunning voor stalemissies. De provincie Noord-Holland vindt dat het beweiden van vee een normaal onderdeel is van het boerenbedrijf.
 • Regionale aanpak stikstof

  (31 maart 2020) De provincie Noord-Holland gaat regiogewijs aan de slag met het terugdringen van stikstof voor versterking van de natuur.
 • Woningbouwprojecten weer van start

  (23 maart 2020) In Noord-Holland kunnen bouwers vanaf 24 maart 2020 weer vergunningen aanvragen voor woningbouwprojecten die stikstofneerslag veroorzaken.
 • Bouwers en provincie in gesprek over stikstof en woningbouw

  (05 maart 2020) De provincie Noord-Holland en vergunningverlener Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) beantwoordden op 2 maart vragen van bouwondernemers over vergunningen Wet natuurbescherming en intern en extern salderen. De belangstelling was groot. De provincie en de omgevingsdienst gaan aan de slag met de input.
 • Aan de slag met terugdringen stikstof

  (05 maart 2020) De provincie Noord-Holland gaat regiogewijs aan de slag met het terugdringen van stikstof en daarmee met het lostrekken van de bouw. Eind maart wordt met belanghebbenden gesproken over het verminderen van stikstofneerslag op de natuur.
 • Sectoren krijgen adviesrol over stikstofaanpak

  (05 februari 2020) Om stappen te zetten naar een oplossing voor het stikstofprobleem in Noord-Holland startte op 5 februari 2020 een eerste overleg tussen de commissaris van de Koning Arthur van Dijk en gedeputeerde Esther Rommel (Natuur) en belanghebbenden uit de regio.
 • Stand van zaken gebiedsgerichte aanpak Noord-Holland

  (20 januari 2020) Noord-Holland werkt momenteel de gebiedsgerichte aanpak uit.
 • Gebiedsgerichte aanpak stikstof van start

  (11 december 2019) Het startsein voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof in Noord-Holland is woensdag 11 december gegeven door commissaris van de Koning Arthur van Dijk en gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap).
 • Noord-Holland neemt aangepaste beleidsregel stikstof aan

  (10 december 2019) De provincie Noord-Holland heeft de beleidsregel over stikstof op bepaalde punten aangepast. De koppeling met dierrechten is losgelaten en ondernemers mogen de vergunde stikstofruimte van stallen of productiehallen die daadwerkelijk zijn gebouwd en in gebruik zijn genomen inzetten voor nieuwe ontwikkelingen.
 • Rijk en provincies eens over beleidsregels stikstofaanpak

  (04 december 2019) ​Provincies en Rijk zijn het eens over eenduidige beleidsregels voor de vergunningverlening en stikstofaanpak.
 • Provincies en Kabinet op hoofdlijnen eens over regelgeving stikstof

  (29 november 2019) Het kabinet en het Interprovinciaal Overleg (IPO) benadrukken dat het van groot belang is dat er bij de stikstofaanpak eenduidige regels komen voor aanvragers van een vergunning voor nieuwe activiteiten.
 • Sectoren bespreken beleidsregel stikstof

  (27 november 2019) Vertegenwoordigers van verschillende sectoren waren op 27 november 2019 in Haarlem aanwezig bij een bijeenkomst over de beleidsregel stikstof.
 • Voortvarend verder met aanpak stikstofproblematiek

  (13 november 2019) Het kabinet heeft vandaag een pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstof- en PFAS-problematiek op te lossen en de natuur te herstellen.
 • Bouwprojecten in Noord-Holland gaan door

  (12 november 2019) Noord-Holland heeft weer toestemming gegeven voor woningbouw, kantoorontwikkeling en industrie. Projecten in Bergen aan Zee en Amsterdam kunnen doorgaan, omdat ze geen extra stikstof uitstoten op Natura 2000 gebieden. Het gaat om 2 locaties in Amsterdam (Santoriniweg en Burgerweeshuispad) en een locatie aan de Elzenlaan in Bergen aan Zee.
 • Boeren bieden petitie over stikstof aan

  (11 november 2019) Noord-Holland is trots op haar boeren. Dit liet commissaris van de Koning (cvdK) Arthur van Dijk weten aan bijna 300 boeren die zich vandaag verzamelden bij het provinciehuis. Zij overhandigden Van Dijk en gedeputeerde Esther Rommel (Natuur) een petitie over stikstof. Ook gingen zij in gesprek met Statenleden.
 • Boeren met Statenleden en gedeputeerden in gesprek over stikstof

  (28 oktober 2019) Vandaag ging een aantal Noord-Hollandse boeren in gesprek over de stikstofproblematiek met gedeputeerden Esther Rommel (Natuur) en Jack van der Hoek (Economie en Landbouw) en de Statenleden van de commissie Economie, Financiën en Bestuur (EFB).
 • Verklaring Rijk en provincies over de Stikstofaanpak

  (17 oktober 2019) Rijk en provincies hebben vandaag een goed en constructief gesprek gevoerd. Rijk en provincies werken gezamenlijk, vanuit de eigen verantwoordelijkheden, aan een integrale stikstofaanpak, waarmee we de natuur in Nederland beter beschermen en tegelijkertijd ruimte scheppen voor economische en maatschappelijke initiatieven.
 • Boerenprotest bij het provinciehuis over stikstof

  (14 oktober 2019) Gedeputeerden Esther Rommel en Jack van der Hoek gaan in gesprek met de landbouwsector. Dat beloofden ze tijdens het boerenprotest op 14 oktober 2019 aan de Dreef naast het provinciehuis in Haarlem. Het protest vond plaats voorafgaand aan de vergadering van de Statencommissie over het stikstofbeleid.
 • Vergunningverlening gaat weer van start

  (08 oktober 2019) De provincies hebben nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Vanaf 11 oktober 2019 kunnen er weer vergunningen verleend worden.
 • Besluiten Provinciale Staten van 30 september 2019

  (02 oktober 2019) In de Statenvergadering installeerde commissaris van de Koning Arthur van Dijk 3 duo-commissieleden, van de fracties FvD, PVV en PvdD.

Uitgelicht