Vergunningen

De provincie is bevoegd gezag voor 15 van de 19 Natura 2000-gebieden in Noord-Holland. Voor de Noordzeekustzone, Waddenzee, Markermeer & IJmeer en Eemmeer & Gooimeer Zuidoever is het Rijk bevoegd gezag. In de Wet natuurbescherming staat, dat nieuwe economische activiteiten of uitbreidingen van bestaande activiteiten moeten worden getoetst op hun effect op Natura 2000-gebieden.

De vergunningverlening en handhaving op het gebied van natuurbescherming voor heel Noord-Holland is uitbesteed aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). De OD NHN beoordeelt vergunningsaanvragen en controleert of vergunningen op de juiste wijze worden uitgevoerd. Voor nieuwe activiteiten die negatieve effecten op de natuur kunnen hebben, zoals verstoring door verkeer, geluidsbelasting, trillingen door werkzaamheden, ontgronding en verzuring door stikstofemissie, moet een toets worden opgesteld.

Toestemmingverlening stikstofdepositie
Klik op de afbeelding voor een vergroting (pdf, 229 kB)

Aerius calculator

Ten tijde van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werd gebruikgemaakt van de rekenmethode Aerius om van een project de ontwikkelingsruimte te berekenen. Na de uitspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden voor vergunningverlening, is de rekenmethode aangepast en geactualiseerd.

De nieuwe versie kan de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden berekenen. Deze nieuwe versie van Aerius heeft niet meer de specifieke functionaliteiten van het PAS. Met andere woorden, Aerius is losgemaakt van het PAS en niet meer ingericht op het berekenen van ontwikkelingsruimte, maar vooral op het berekenen van (de omvang van) de stikstofbijdrage.

Voor meer informatie en het aanvragen van vergunningen kunt u terecht op de website van de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord (www.odnhn.nl). Voor vragen kunt u bellen naar: 088-10 21 300.

Meer informatie over de vergunningverlening staat ook op website van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies.

 

Uitgelicht