Activiteitenplan Flora- en Faunawet

Het rapport Activiteitenplan Flora- en faunawet gaat over de effecten van de nieuwe aansluiting op de A9 op soorten planten en dieren die worden beschermd vanuit de Flora- en faunawet. In het rapport staan de resultaten van de Quickscan natuurwetgeving aansluiting A9 – Heiloo en aanvullende soortonderzoeken.

De consequenties met betrekking tot de Flora- en faunawet zijn in beeld gebracht. Tevens worden er aanbevelingen gedaan voor de compensatie van de effecten van de nieuwe aansluiting. Niet alle effecten zijn te voorkomen. Zo moet voor de zwaar beschermde noordse woelmuis en bittervoorn een ontheffing worden aangevraagd in het kader van de Flora- en faunawet. Voor de gevlekte rietorchis, broedvogels, rugstreeppad en vleermuizen kunnen negatieve effecten worden voorkomen als een aantal in het rapport van Arcadis voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd.

Er wordt alles aan gedaan om de schade aan flora en fauna tot een minimum te beperken. Zo wordt er in de planning van de uitvoeringswerkzaamheden rekening gehouden met de gevoelige periode van verschillende beschermde soorten. Er komen faunapassages om leefgebieden te vergroten en natuurvriendelijke oevers. Waar nodig worden bomen gekapt buiten het broedseizoen. Dit zijn enkele voorbeelden van de vele maatregelen die deel uitmaken van natuurcompensatie.

Zowel het Activiteitenplan Flora- en faunawet als het plan met maatregelen dienden mede als onderbouwing van de ontheffingsaanvraag voor de Flora- en florawet voor het project, die in december 2016 is ingediend bij de provincie. In het aanvullend onderzoek is gekeken naar het voorkomen van de beschermde vissen en zoogdieren (inclusief vleermuizen).

Alle genoemde rapporten zijn te vinden op www.noord-holland.nl/aansluitinga9 en op www.heiloo.nl.

leefgebied noordse woelmuis

Uitgelicht