Verkeersplan Heiloo

Heiloo wil bereikbaar zijn en blijven. En Heiloo wil ook zijn groene karakter behouden en een prettig woon- en leefklimaat bieden. Met de komst van nieuwe woonwijken Zuiderloo en Zandzoom, de toenemende bedrijvigheid op de Boekelermeer en de aanleg van de aansluiting A9 gaat de verkeerssituatie veranderen. Het huidige verkeersplan is niet meer goed toepasbaar op deze nieuwe situatie. Gemeente Heiloo werkt daarom aan het Verkeersbeleid 2030.

Dit nieuwe verkeersplan is gericht op een goede wegenstructuur en op betere OV-verbindingen. Er is ook aandacht voor voetgangers en het verbeteren van het fietsnetwerk.

Inmiddels zijn ruim 10 scenario’s uitgewerkt met verschillende maatregelenpakketten. Deze scenario’s zijn getoetst aan het geactualiseerde verkeersmodel. De resultaten hiervan worden met een vertegenwoordiging van de inwoners van Heiloo besproken om te bepalen welke oplossingen verder worden uitgewerkt in Verkeersbeleid 2030. Vaststelling hiervan staat gepland in het najaar van 2017. Meer informatie hierover is te vinden op www.heiloo.nl.

Fietser Heiloo

 

Uitgelicht