7 alternatieven

7 alternatieven

Om te komen tot een voorlopig voorkeursalternatief zijn 7 alternatieven onderzocht als mogelijke oplossing voor de problemen op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid. Om de alternatieven met elkaar te kunnen vergelijken zijn hun effecten voor milieu, verkeer, landbouw en economie in kaart gebracht in – onder andere - een milieueffectrapportage (MER). Lees meer over de MER.

De 7 onderzochte alternatieven zijn:

  1. Nulalternatief (bestaande situatie)
  2. Alternatief Midden
  3. Alternatief Zuid
  4. Zienswijze gemeenteraad Hillegom
  5. Alternatief Parel 2.0
  6. Alternatief Nieuwe N206
  7. Maatregelenpakket NOG Beter 2.0

De alternatieven 5, 6 en 7 zijn voorgesteld door de Adviesgroep. 

Nulalternatief (bestaande situatie)

De indieners van het Nulalternatief verwachten dat in dit scenario de verkeersintensiteit op de knelpunten in het gebied in 2030 met ongeveer 10% is afgenomen ten opzichte van 2010. Daarom zijn er geen weguitbreidingen nodig. Plaatselijke ontwikkelingen kunnen plaatselijke ingrepen noodzakelijk maken, die door de lagere overheden, zoals gemeenten en eventuele andere overheden, kunnen worden opgepakt.

Alternatief Midden

Het N206-N205 Middenalternatief loopt in het verlengde van de Nieuwe Bennebroekerweg in de Haarlemmermeer. De bestaande Nieuwe Bennebroekerweg wordt verdubbeld en vanaf de N205 wordt de weg doorgetrokken naar de N208 tussen Hillegom en Bennebroek. Vanaf daar wordt een nieuwe weg aangelegd naar de N206.

Alternatief Zuid

De N206-N205 loopt door het zuidelijk deel van het gebied tussen Hillegom en Bennebroek en krijgt een aansluiting ter hoogte van de Pastoorslaan. Deze verbinding sluit in Haarlemmermeer aan op de N205, ten zuiden van de Nieuwe Bennebroekerweg. De hoofdroute bestaat uit een nieuwe weg vanaf de N205 richting de nieuwe verbinding, waarbij de aansluiting van de Nieuwe Bennebroekerweg op de N205 behouden blijft. De verbinding loopt met de nieuwe weg vervolgens iets ten noorden van Hillegom naar de N206 en kruist de N208.

Zienswijze gemeenteraad Hillegom

De N207 wordt verdubbeld tot aan de N208, met een verdubbeling van de Elsbroekerbrug. Vanaf de N208 wordt de verbinding doorgetrokken naar de N206 en sluit ter hoogte van Ruigenhoek aan. Ook wordt er een lokale verbinding gecreëerd ten noorden van Hillegom. Hier wordt een verbindingsweg tussen de N208 en N205 aangelegd. Op de kaart staan 2 mogelijke locaties ingetekend, die voor deze verbindingsweg zijn onderzocht.

Alternatief Parel 2.0 

Dit alternatief zet sterk in op het verbeteren van de bestaande infrastructuur. Door de inzet van hoogwaardig en goedkoop openbaar vervoer in combinatie met het nemen van lokale maatregelen moeten de verkeersstromen verbeteren. Voorbeelden zijn het eerder uitvoeren van renovaties aan bruggen om storingen te voorkomen, afspraken maken met de Keukenhof voor de inzet van bussen vanaf een buiten het gebied liggend parkeerterrein en het verdubbelen van de N207 tussen de N205 en N208. Onderdeel van Parel 2.0 is ook een verbinding van de N208 naar de N206.

Alternatief Nieuwe N206

Dit alternatief loopt vanaf de N206 bij De Zilk, via het tracé Pastoorslaan naar de N208 en vervolgens via de Weerlaan naar de N205 (De Drie Merenweg). Vanaf de N205 komt er een aansluiting naar de Nieuwe Bennebroekerweg, die zorgt voor een goede doorstroming naar de A4. Tussen de N206 en N208 krijgt de weg 1 rijstrook per richting. Alleen in Haarlemmermeer komen er 2 rijstroken per richting. De maximumsnelheid op de bestaande wegen binnen de bebouwde kom blijft 50 kilometer per uur. Voordelen van dit alternatief zijn dat de schade aan de agrarische economie en de bollenvelden wordt beperkt, de verkeersoverlast in kernen wordt verminderd en veel gebruik wordt gemaakt van bestaande tracés, waardoor het landschap minder wordt aangetast.

Maatregelenpakket NOG Beter 2.0

In dit maatregelenpakket wordt geen nieuwe regionale verbindingsweg tussen de N206 en N208 aangelegd. De maatregelen richten zich op het zo goed mogelijk oplossen van de lokale knelpunten, waarbij de effecten voor het landschap beperkt zijn. Door randwegen aan te leggen gaat doorgaand verkeer langs, in plaats van door, dorpen en worden dorpskernen ontlast. Daarnaast wordt de bestaande Weerlaan doorgetrokken over de ringvaart richting de N205.

Duinpolderweg-alternatieven

Klik op de kaart voor een vergroting en om de alternatieven afzonderlijk te bekijken.