Voorlopig voorkeursalternatief Duinpolderweg: keuze voor bereikbaarheid en leefbaarheid

(20 december 2017)

Het upgraden van de Nieuwe Bennebroekerweg in de Haarlemmermeer tussen rijksweg A4 en de N205 tot 2x2 rijstroken, een nieuwe verbinding van 2x1 rijstroken tussen de N205 en de N208, een nieuwe verbinding tussen de Bennebroekerdijk en de Spieringweg bij Zwaanshoek en een nieuwe verbinding tussen rijksweg A44 en Lisse. Zo ziet in grote lijnen het voorlopig voorkeursalternatief eruit dat door Gedeputeerde Staten van Zuid- en Noord-Holland is gekozen om de bereikbaarheid in de Duin- en Bollensstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer te verbeteren en de verkeershinder in de leefomgeving te verminderen.

De grote contouren van het alternatief krijgen met dit besluit steeds meer vorm. Op basis van de milieueffectrapportage (MER) zijn dit najaar de 7 alternatieven teruggebracht tot 2 ‘samengestelde’ alternatieven. Deze bestaan allebei uit een combinatie van onderdelen uit de meest kansrijke alternatieven. Eén met de basiselementen van de Hillegomse zienswijze (deels overlappend met alternatief Midden) en één op basis van alternatief Zuid. Hoewel beide alternatieven veel overeenkomsten vertoonden, is de keuze uiteindelijk gevallen op de combinatie gebaseerd op alternatief Zuid.

Het voorlopig voorkeursalternatief heeft de ligging van alternatief Zuid, gecombineerd met onderdelen uit andere alternatieven.

Het voorlopig voorkeursalternatief bestaat uit een verbinding van de A4 naar de N208 via de Nieuwe Bennebroekerweg in Hoofddorp en de noordrand van Hillegom, met een directe verbinding naar de Weerlaan. Doortrekken naar de N206 blijft in de toekomst mogelijk. Ook komt er een verbinding tussen Lisse zuid en de A44, en een randweg bij Zwaanshoek.

Leefbaarheid en bereikbaarheid

De leefbaarheid in de kernen van de Duin- en Bollenstreek en de Haarlemmermeer weegt zwaar in de keuze van beide colleges van Gedeputeerde Staten. Hillegom wordt in het voorkeursalternatief bijvoorbeeld directer aangesloten op de nieuwe weg, waardoor Beinsdorp beter wordt ontlast. Ook is in dit alternatief het beste rekening gehouden met de landbouw en natuur. Zo wordt alleen in de Haarlemmermeer een klein deel akkerbouwgebied doorsneden en worden nauwelijks open natuurgebieden doorsneden. De inpassing van de weg aan de rand van de Vosse- en Weerlanerpolder is wel een aandachtspunt.

De geschatte kosten van het voorkeursalternatief zijn relatief laag in vergelijking met de andere alternatieven. De aansluiting van de weg op bestaande infrastructuur zal grotendeels gelijkvloers zijn, dus zonder bijvoorbeeld viaducten. Bij de kruising met de Hogesnelheidslijn bij Hoofddorp komt geen nieuwe onderdoorgang. In plaats daarvan wordt de bestaande onderdoorgang aangepast. Alleen voor het oversteken van de Ringvaart bij Hillegom en bij Lisse wordt een brug gebouwd.

Dankzij een brug over de Ringvaart komen bewoners sneller naar hun werk in Haarlemmermeer/ Amsterdam

Dankzij een brug over de Ringvaart komen bewoners straks sneller naar hun werk in Haarlemmermeer en Amsterdam

Doortrekken

Het verder doortrekken van de weg vanaf de N208 tot aan de N206 was gunstig geweest voor de bereikbaarheid van het westelijk deel van de Duin- en Bollenstreek en Kennemerland. Toch is er voor gekozen om een doortrekking uit te stellen. Het doortrekken van de weg betekent namelijk onder andere het doorsnijden van bollengrond, die kenmerkend is voor het gebied. Bovendien zou de weg in de buurt komen te liggen van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dit is een Natura2000-gebied en daar gelden beperkingen voor de uitstoot van stikstof. Maar ruimtelijk/economische ontwikkelingen kunnen zo’n verbinding in de toekomst toch noodzakelijk maken. Op zo’n moment moet worden afgewogen hoe een doortrekking in verhouding staat tot de gevolgen voor landschap en milieu. Voorlopig wordt er in de plannen wel rekening mee gehouden dat de doortrekking er mogelijk komt. 

Niet haalbaar

Het MER rapport laat niet alleen zien welke onderdelen van alternatieven goed werken, maar ook dat een paar voorstellen niet haalbaar zijn en/of te weinig winst opleveren voor de bereikbaarheid en leefbaarheid. Zo werd in de plannen van Zienswijze Hillegom en Parel 2.0 voorgesteld om de N207 door te trekken tot de N206. Maar dit blijkt de knelpunten rond Hillegom en Bennebroek niet op te lossen. Bovendien zou de weg een belangrijk landbouwgebied en open landschap doorkruisen.

Ook het plan van NOG Beter 2.0 om de randweg bij Rijnsburg aan te sluiten op de A44 valt af. Volgens Rijkswaterstaat is de afstand tot de eerstvolgende aansluiting te klein. Dat kan problemen opleveren voor de doorstroming van de A44. Ook is er door de ligging van een begraafplaats onvoldoende ruimte om een weg aan te leggen.

Schetsontwerp

Het voorkeursalternatief moet gezien worden als een schetsontwerp. Voordat het ontwerp verder wordt uitgewerkt, vindt van 8 januari tot en met 18 februari een inspraakperiode plaats. Belanghebbenden kunnen dan hun inspraakreacties (zienswijzen) indienen. Ook wordt nog advies gevraagd aan onder andere de Commissie voor de m.e.r. Medio 2018 volgt dan een definitief besluit over het voorkeursalternatief. Pas daarna wordt het ontwerp verder verfijnd. Zo wordt, onder andere in overleg met grondeigenaren, de precieze ligging van het tracé vastgesteld. Met hen wordt ook overlegd over oplossingen om negatieve effecten voor geluid of natuur te beperken of te compenseren. Naar verwachting is in 2020 bekend hoe het gekozen alternatief er precies uit gaat zien.

Lees meer informatie over het voorkeursalternatief.

Uitgelicht