Tom Horn en Evert Jan Nieuwenhuis: ‘Krapte op woningmarkt zet druk op komst Duinpolderweg’

(12 oktober 2017)

De Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer vormen een bijzonder gebied met een grote aantrekkingskracht op (innovatieve) bedrijven en nieuwe bewoners. Schiphol trekt miljoenen passagiers, er is intensieve handel in bloembollen en veel toeristen komen voor de prachtige zee, duinen, bollen, polders en plassen. Volop potentie dus, maar ook knelpunten voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. In deze nieuwsbrief belichten we de kwaliteiten van het gebied steeds vanuit een andere invalshoek. Deze keer het thema wonen.

Waar kies je als bewoner voor? De historische rechthoekige polders van Haarlemmermeer of het duinengebied en de bollenvelden van Lisse en de andere gemeenten van Holland Rijnland? Wethouder Wonen Tom Horn van Haarlemmermeer en zijn ambtsgenoot Evert Jan Nieuwenhuis van Lisse vertellen enthousiast over het unieke woonkarakter van hun gemeente en regio. Hoe verschillend ook, hun uitdagingen op woongebied zijn bijna identiek. Robuuste infrastructuur, zoals Duinpolderweg, is essentieel om het woongenot nu en in de toekomst te waarborgen.

Nieuwenhuis spreekt in dit geval niet als wethouder van Lisse, maar als portefeuillehouder Wonen van het regionaal samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. De regio bestaat uit 14 gemeenten en strekt zich uit langs de Noordzee, de zuidelijke Bollenstreek en een deel van het Groene Hart. Het gebied telt ongeveer 550.000 inwoners en  moet er de komende jaren rond de 37.000 woningen bij bouwen. Nieuwenhuis: “Voor een deel voorzien we daarmee in de behoefte vanuit de eigen regio. Voor een deel (ongeveer 7.000, red.) is die vraag ontstaan door de groeiende woningdruk vanuit de Metropoolregio Amsterdam.”

Evert Jan Nieuwenhuis
Evert Jan Nieuwenhuis, portefeuillehouder Wonen, Holland Rijnland

Landelijk

Die groei mag echter niet ten koste gaan van het landelijke karakter van Holland Rijnland en een gezonde ontwikkeling van de Greenport Duin- en Bollenstreek, benadrukt Nieuwenhuis. In plaats van het uit de grond stampen van grote Vinex-wijken is het beleid gericht op extra bouwen in bestaande wijken. Dit is ook vastgelegd in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport  2016. Ook diverse regelingen stimuleren het creëren van extra woningen met oog voor het landschap. Nieuwenhuis: “We willen in het gebied verrommeling tegengaan. Daarvoor hebben we de GOM, de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij. Deze handelt in opdracht van de zes bollengemeenten. De afspraak is dat bedrijven die oude panden slopen, in ruil daarvoor een of meerdere bouwrechten kunnen krijgen.”

Eerst bewegen, dan bouwen
De stelregel ‘eerst bewegen, dan bouwen’ wordt in gemeentekringen vaak gehanteerd om het belang van goede infrastructuur te benadrukken. Nieuwenhuis herkent zich er wel in. “De bruggen over de Ringvaart staan nu al onder druk. De woningbouwopgave wordt niet op één dag gerealiseerd. Er wordt gefaseerd gebouwd. Dat geeft je nog tijd om na te denken over een goede ontsluiting, zoals Duinpolderweg. Je moet wel voorkomen dat je op een punt belandt waarop je constateert: die weg had er moeten zijn.”

Volgens Nieuwenhuis komt dat punt steeds dichterbij. “Ik snap de gevoeligheden, maar het wordt nu wel tijd knopen door te hakken. De keuze moet naar mijn idee vallen op het beste alternatief, wat dat ook moge zijn.”

Crisis

Tom Horn merkt dat de crisis in de woningmarkt achter de rug is. “De Amsterdamse woningmarkt is oververhit en die hitte straalt ook op ons af. Veel mensen uit Amsterdam zoeken hun heil in de  Haarlemmermeer, een aantrekkelijk woongebied. Met groeikernen als Nieuw-Vennep en Hoofddorp zijn er genoeg voorzieningen, tegelijkertijd zit je met hooguit 10 minuten fietsen in de polder.” Door die extra woningdruk vanuit de Metropoolregio Amsterdam worden 8.000 van de in totaal 20.000 geplande woningen versneld gebouwd.”

Ook Haarlemmermeer kiest ervoor om vooral binnen de bestaande kernen bij te bouwen. Horn: “Voor de crisis hadden we het plan om in de westflank een hele nieuwe Vinex-wijk met 15.000 woningen te bouwen. Toen bleek dat door het gebied een nieuwe hoogspanningsverbinding komt, kon het plan naar de prullenbak. Achteraf gezien gelukkig maar, want niet lang daarna brak de crisis uit.”

Tom Horn
Tom Horn, wethouder Wonen, Haarlemmermeer

Kwaliteit

Horn: “Inmiddels staat naast kwantiteit, kwaliteit hoog in het vaandel als het gaat om woningbouw. “Mensen willen naast een mooie woonruimte ook leven in een prettige leefomgeving met een eigen sfeer en identiteit. Dat zie je bijvoorbeeld terug in het Tudorpark.”

‘Eerst bewegen, dan bouwen’ is ook een stelregel van Horn. “Ik heb zelf gezien wat er gebeurt als je die regel niet toepast. Begin deze eeuw woonde ik in Getsewoud, een wijk in Nieuw-Vennep die in korte tijd explosief is gegroeid. Het aantal inwoners was in korte tijd verdubbeld. De infrastructuur werd echter niet aangepast. Een smalle weg met een brug was de enige verbindingsweg tussen beide dorpskernen. Pas 10 jaar later kwam er een verbinding voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Ik denk dat heel wat gezinnen nu geen tweede auto zouden hebben als die busverbinding er eerder was gekomen.”

Tudorpark
Tudorpark is met circa 1.250 woningen de grootste uitbreiding van Hoofddorp

Nieuwe Bennebroekerweg

Grootste knelpunt op het gebied van infrastructuur is nu de Nieuwe Bennebroekerweg aan de zuidkant van Hoofddorp. Horn: “Daar worden 3.500 woningen bijgebouwd. Een verdubbeling van het aantal rijstroken is hard nodig om ook die mensen een goede verbinding met de A4 te bieden. Nu loopt het in de spits vanaf de aansluiting met de A4 tot aan de Spoorlaan (een belangrijke oost-westverbinding, red.) vast. Daarnaast is het doortrekken van die weg tot aan de Ringvaart een goede oplossing om ook knelpunten daar op te lossen. Zo kun je dorpen als Beinsdorp en Zwaanshoek iets meer ontlasten.”

Meer asfalt voor het auto- en vrachtverkeer is echter niet de enige oplossing, constateert Horn. “In Lisserbroek zijn er plannen om 2.000 woningen bij te bouwen. Dan is er genoeg kritische massa om daar langs een HOV-verbinding aan te leggen. Zeker als je die doortrekt naar de Bollenstreek.”

Volgens Horn is nu wel de tijd aangebroken die knelpunten aan te pakken. “Dat hoeft niet in één keer, maar kan ook gefaseerd. Bijvoorbeeld door in het geval van de Nieuwe Bennebroekerweg eerst te verbreden en daarna uit te breiden. Belangrijk is in ieder geval dat er stappen worden gezet.”

Achtergrond:

Dubbeldorpen

Naast de Nieuwe Bennebroekerweg gelden de zogeheten dubbeldorpen rond de Ringvaart als een groot knelpunt wat betreft de verkeersdoorstroming. Het zijn dorpen die dicht tegen elkaar zijn gegroeid en vaak alleen worden gescheiden door een brug. Daar loopt  het verkeer vaak vast. Voorbeelden van dubbeldorpen zijn Lisse en Lisserbroek, Hillegom en Beinsdorp en Heemstede en Cruquius. Het is de bedoeling dat de dubbeldorpen verder groeien, waardoor de problemen kunnen verergeren. Horn: “De oplossing is voer voor veel discussie. Er wordt vaak gezegd: sluit die bruggen af voor het verkeer. Dat is echter weer nadelig voor de transportbedrijven in deze dorpen. We bekijken per geval wat de beste oplossing is. Dat kan zijn het ontmoedigen van verkeer buiten de dorpen om hier langs te rijden door aanpassingen van het wegprofiel of door de afstelling van verkeerslichten. Je zou ook bedrijven kunnen verplaatsen als dat gewenst en mogelijk is. Het is echt een kwestie van maatwerk.”

 

Uitgelicht