Vervolgstappen (juli 2017)

Naar verwachting is het MER-onderzoek in het najaar van 2017 technisch afgerond. Op basis daarvan komt de stuurgroep Duinpolderweg met een advies voor een voorkeursalternatief. De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Noord-Holland nemen daarop een voorlopig besluit dat de inspraak ingaat. De concept-MER en het voorlopige voorkeursalternatief worden gepubliceerd na het GS-besluit, naar verwachting eind 2017.

Daarna kunt u een zienswijze indienen via de formele inspraakprocedure en/of inspreken tijdens de behandeling in de Statencommissies. Op basis van deze reacties en het toetsingsadvies van de commissie MER nemen de provincies in de eerste helft van 2018 een definitief besluit over het voorkeursalternatief. Ook dan kunt u weer inspreken bij de Statencommissies.

Meer weten? Op de website van het project vindt u meer uitleg over de planning en besluitvorming en over de inspraak. 

Tijdlijn Duinpolderweg

Uitgelicht