Over het project

Deze projectpagina's worden in het najaar opgeheven en de informatie is deels al niet meer up-to-date.

De reden hiervan is als volgt. De provincie Noord-Holland heeft dit voorjaar besloten om een deel van het oorspronkelijke plan voor de Duinpolderweg uit te voeren en niet het hele plan. Dit deel is de (Nieuwe) Bennebroekerweg, dat op Noord-Hollands grondgebied ligt. Hierdoor verandert het project van samenstelling en aansturing.

De Duinpolderweg is de afgelopen jaren een gezamenlijk project geweest van meerdere bestuurlijke partners: de gemeenten Haarlemmermeer, Hillegom en Lisse, Holland Rijnland, Vervoerregio Amsterdam en de provincies Zuid- en Noord-Holland. Noord-Holland trekt zich terug uit het project en om die reden worden de pagina’s over de Duinpolderweg op de site van de provincie Noord-Holland dit najaar afgesloten. De exacte datum wordt tijdig bekendgemaakt.

Voor informatie over het project Duinpolderweg kunt u mailen met: zuidholland@pzh.nl. Zie ook de website van de provincie Zuid-Holland.
Voor informatie over de (Nieuwe)Bennebroekerweg kunt u mailen met:
NBW@noord-holland.nl.

Projectdoelen

Het project Duinpolderweg heeft de volgende hoofddoelstellingen voor de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer:

  1. de ruimtelijk-economische activiteiten en ontwikkelingen faciliteren door de bereikbaarheid te verbeteren
  2. de verkeershinder in de leefomgeving verminderen

Bekijk ook de film met een impressie van de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek in de regio.

Achtergrond: probleemanalyse bereikbaarheid grensstreek

Uit de uitgevoerde analyse voor het project blijkt dat de huidige verkeersstructuur in Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer problemen veroorzaakt voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid. De bereikbaarheid is slecht vergeleken met andere delen van het land en het bereikbaarheidsprobleem wordt naar verwachting als gevolg van ruimtelijk-economische ontwikkelingen steeds groter. Door de bouw van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen in de Haarlemmermeer neemt het aantal verkeersbewegingen in de hele regio toe.

Bovendien ontbreken er goede alternatieve routes, waardoor het verkeer vastloopt bij calamiteiten of topdrukte als bijvoorbeeld de Keukenhof open is. Er zijn ook knelpunten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Zo rijdt op diverse plekken veel verkeer door woonkernen over smalle wegen die hier niet geschikt voor zijn. Vrachtwagens, auto’s en fietsen concurreren om dezelfde ruimte. Ook kunnen voetgangers de wegen op verschillende plekken in het gebied moeilijk oversteken. Dat kan tot onveilige situaties leiden.

Partners

De bevoegde gezagen voor het project Duinpolderweg zijn de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland. De provincie Noord-Holland leidt het project.

Beide provincies werken in het project samen met:

De bestuurders van deze organisaties vormen samen de stuurgroep.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland, Prorail en Rijkswaterstaat zijn agendalid en kunnen deelnemen aan de besprekingen in de stuurgroep, afhankelijk van de inhoud van de agenda.
De gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Noordwijk worden over de Duinpolderweg geïnformeerd in een te vormen Breed Bestuurlijk Overleg (BBO).