Planning en besluitvorming

tijdlijn planuitwerkingsfase

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

2019 - 2023 fase Planuitwerking 

Wat wordt er gedaan?
Uitwerken ontwerp

Het definitief voorkeursalternatief (VKA) is niet 1 tracé, maar bestaat uit 3 delen:
1. het tracé vanaf de A4 via de Nieuwe Bennebroekerweg tot aan de N208
2. het tracé Lisse-A44 en
3. het tracé Zwaanshoek.

kaarrt voorkeursalternatief duinpolderweg

Deze 3 delen van het schetsontwerp (SO) worden de komende fase verfijnd en geoptimaliseerd om tot een uitvoerbaar project te komen. Denk daarbij aan de hoogteligging en waar de weg exact komt te liggen, maar het gaat ook over de civiele ‘kunstwerken’ zoals bruggen en onderdoorgangen.

Voor de verbinding tussen Lisse en de A44 wordt eerst een variantenstudie uitgevoerd waarin verschillende tracé’s voor deze verbinding worden afgewogen. Daarna wordt dit ontwerp verfijnd en geoptimaliseerd.

Het tracé Zwaanshoek gaat over een nieuwe verbinding tussen de Bennebroekerdijk en de Spieringweg, gecombineerd met het afsluiten van de Bennebroekerdijk. Ook voor deze maatregel wordt eerst een variantenstudie uitgevoerd. Hierin onderzoeken wij onder meer de verkeerskundige effecten van de verschillende varianten. Eén van de varianten is de situatie waarbij alleen het hoofdtracé wordt aangelegd (fasering).

Aandacht voor langzaam verkeer

Het project betrekt bij de uitwerking van het voorkeursalternatief ook de mogelijkheden om langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) te stimuleren. Dit naar aanleiding van een amendement van de Staten van Zuid-Holland dat aangenomen is toen het VKA werd vastgesteld op 19 september 2018.

Project-MER

Het voorlopig ontwerp wordt opnieuw onderzocht op de effecten voor het milieu in een project-MER (milieueffectrapportage). De project-MER beschrijft specifieker de milieugevolgen van aanleg en gebruik van het voorkeursalternatief dan de plan-MER, zoals gevolgen voor geluid en de luchtkwaliteit.

Ruimtelijk plan

Een ruimtelijk plan is nodig om de weg te ‘bestemmen’. Het ruimtelijk bestemmen gebeurt waarschijnlijk met een provinciaal inpassingsplan. Dit is vergelijkbaar met een bestemmingsplan van gemeenten, maar dan voor provincies.

Participatie

De provincies gaan samen met de omgeving het schetsontwerp verder uitwerken. Belangengroepen, bewoners, bedrijven en overheden worden hier actief bij betrokken in sessies en gesprekken. Te denken valt aan bijeenkomsten in ontwerpateliers met direct belanghebbenden en vertegenwoordigers van belangengroepen en 1-op-1-gesprekken met eigenaren van gronden en opstallen. De precieze invulling van de participatie wordt momenteel voorbereid. Vanwege deze voorbereidingen beginnen deze sessies naar verwachting rond de zomer van 2019. Nadere informatie hierover volgt op de projectpagina van de Duinpolderweg en in de nieuwsbrief. U kunt zich hier aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Vastlegging uitkomsten planuitwerking

De uitkomsten van de werkzaamheden in de komende fase worden de komende jaren vastgelegd in een aantal documenten. Dat zijn het Voorontwerp, het Uitvoeringsbesluit PZH, het Uitvoeringskrediet PNH, de Inpassingsplan(nen) en de Project-MER.

Besluitvorming

De besluitvorming in de planuitwerkingsfase wordt vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit PZH en het uitvoeringskrediet PNH. Ook worden het ontwerp-PIP en de MER ter inzage gelegd.

Waar komen we vandaan?

Weten wat er is gebeurd voor 2019? Lees dan de terugblik op de periode 2006-2018.

Uitgelicht

Waar komen we vandaan?