Waar komen we vandaan?

2006-2013: Verkenning

Wat is er gedaan?

Op verzoek van lokale bestuurders onderzochten de provincies Noord- en Zuid-Holland knelpunten in de (regionale) infrastructuur in en tussen de Haarlemmermeer, Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland en zijn globaal mogelijke oplossingsrichtingen verkend. 

Waar zijn de uitkomsten vastgelegd?

De Bereikbaarheidsstudie Grensstreek deel 1: probleemanalyse (2008) (pdf,
De Bereikbaarheidsstudie Grensstreek deel 2: oplossingsrichtingen (2008)
De Samenwerkingsagenda Bereikbaarheidsstudie Grensstreek (2008) 
Verkenning van Greenport tot Mainport (2010)

Conclusies verkenningsfase

 • 7 hoofdopgaven in de regionale infrastructuur:
 1. Terugdringen van de omgevingshinder door noord-zuidverkeer in Zuid-Kennemerland
 2. Slechten van de Ringvaart als barrière tussen de Bollenstreek en Haarlemmermeer
 3. De bereikbaarheid van de Greenport en de leefbaarheid van woonkernen garanderen
 4. Voldoende capaciteit van de hoofdwegen in de Haarlemmermeer garanderen
 5. Herstructureren van de verouderde autoverdeelstructuur vanaf de A44
 6. Ontsluiten van de bouwontwikkelingen Westflank Haarlemmermeer
 7. Opwaarderen aanbod OV op groeimarkten
 • Vertaald naar 4 deelprojecten:
 1. Route Zuid-Kennemerland (doortrekken Nieuwe-Bennebroekerweg tot aan N206) (later: Duinpolderweg, trekker provincie Noord-Holland)
 2. Herstructurering aansluiting Bollenstreek – A44 (incl. nieuwe verbinding N206 – A44) (trekker provincie Zuid-Holland)
 3. Maatregelen inpassing/leefbaarheid Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland / Haarlem (trekker regio Holland Rijnland) 
 4. Maatregelenpakket openbaar vervoer (trekker provincie Zuid-Holland) 
 • 4 bouwstenen voor een integrale oplossing route Zuid-Kennemerland:
 • Noord:  nieuwe verbinding N205-N206 tussen Bennebroek/Hillegom
 • Midden: nieuwe verbinding N205-N206 via doortrekken N207
 • Zuid: nieuwe verbinding A44-N206 onder Lisse door
 • Gespreide maatregelen op bovenstaande locaties + inzet op OV
 • Maatregelen in bouwsteen Noord lijken het meest kansrijk om de hoofdopgaven aan te pakken. 

2013-2015: Planstudie

Wat is er gedaan?

Er is gewerkt aan het concretiseren van alternatieven binnen de bouwsteen Noord en aan de voorbereiding van een planMER procedure. In een planMER worden voor alle alternatieven de effecten op onder andere het milieu onderzocht. Het doel is beslisinformatie te verkrijgen om een voorkeursalternatief te benoemen.

Waar zijn de uitkomsten vastgelegd?

Inventarisatie natuurgegevens Duinpolderweg (2012)
Huiswerkvarianten Duinpolderweg –uitkomst van participatie (2013)
Verkeersprognose VENOM (2013)
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) (2013)
Actualisatie Bereikbaarheidsstudie Grensstreek (2014)

Conclusies fase planstudie tot 2015

 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
  In de planMER worden onderzocht:
 • Nulalternatief (referentie);
 • Noordelijk alternatief;
 • Midden alternatief;
 • Zuidelijk alternatief;
 • NOG Beter alternatief; 
 • Combinatie alternatief.

Noot: na het vaststellen van de NRD is de Spoorvariant ontwikkeld, vanwege in beweging zijnde wet- en regelgeving over stikstof. In reactie hierop heeft de gemeenteraad van Hillegom een zienswijze ingediend.

2015-2016: Bestuurlijke Tussenstap (afgerond op 12 oktober 2016)

Wat is er gedaan?

Provinciale Staten van beide provincies hebben een bestuurlijke tussenstap ingelast om het maatschappelijke en bestuurlijk draagvlak te toetsen voor de in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voorgestelde alternatieven, aangevuld met de Spoorvariant en de Zienswijze gemeente Hillegom.

Waar zijn de uitkomsten vastgelegd?

Probleemanalyse Bereikbaarheid Grensstreek (2016)
Rapport PlanMER Duinpolderweg: van probleemanalyse naar te onderzoeken oplossingsrichtingen (2016)
Advies Adviesgroep Bereikbaarheid Bollenstreek-Haarlemmermeer/DPW (2016) 
Oplegnotitie kansrijke oplossingen, projectorganisatie Duinpolderweg (2016)

Conclusies bestuurlijke tussenstap

 • In de planMER worden definitief onderzocht:
 • Nulalternatief (huidige situatie)
 • Midden alternatief
 • Zuidelijk alternatief 
 • Zienswijze gemeenteraad Hillegom
 • Parelalternatief 2.0
 • De Nieuwe N206
 • NOG Beter 2.0

2017: Vervolg planstudie: MER

Wat is er gedaan?

Voor de 7 alternatieven die uit de bestuurlijke tussenstap zijn gekomen is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. In de MER zijn de alternatieven vergeleken op hun effecten voor onder andere verkeer, milieu en landbouw. Lees meer over de MER.

Waar zijn de uitkomsten vastgelegd?

 • Milieu Effect Rapportage (PlanMER)
 • Economisch Effect Rapportage (EER)
 • Landbouw Effect Rapportage (LER)
 • Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)
 • Nota Voorkeursalternatief

2018: Van vVKA naar VKA

Wat is er gedaan?

Op 19 december 2017 bepalen de Gedeputeerde Staten van beide provincies een voorlopig voorkeursalternatief. Het betreft een samenstel van de onderzochte alternatieven. Het voorlopig voorkeursalternatief (vVKA) project Bereikbaarheid Bollenstreek-Haarlemmermeer/Duinpolderweg wordt samen met de uitkomsten van de Plan MER-studie ter inzage gelegd.
Hiervoor wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd op 23 januari 2018 met ruim 650 bezoekers. Er worden 412 zienswijzen ingediend naar aanleiding van het voorlopig voorkeursalternatief. De zienswijzen vertegenwoordigden 2300 mensen door handtekeningen.

De Commissie voor de m.e.r. (milieueffectrapportage) brengt advies uit over het vVKA. Zo ook de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (Zuid-Holland) en de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (Noord-Holland).

Alle adviezen en zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de Nota van Beantwoording.
Op 26 juni besluiten GS van beide provincies tot het samenstel op basis van de Hillegomse zienswijze (alternatief Midden) als definitief voorkeursalternatief. In een gezamenlijke hoorzitting plaats van de commissies van beide provincies, reageren ruim 80 insprekers op het definitief voorkeursalternatief.

Provinciale Staten van Zuid-Holland besluiten op 19 september ook tot het definitief voorkeursalternatief, echter zonder de ruimtelijke reservering voor het doortrekken van de N208 naar de N206 en met een amendement voor extra aandacht voor langzaam verkeer in het project.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bekrachtigen dit besluit op 5 november.
Op 21 januari 2019 heeft de Statencommissie Mobiliteit en Financiën van Noord-Holland kennis genomen van dit besluit en het na bespreking geaccepteerd.

Waar zijn de uitkomsten vastgelegd?

 • Besluit GS Zuid- en Noord-Holland over voorlopig Voorkeursalternatief
 • Advies commissie m.e.r.
 • Advies PAL
 • Advies ARO
 • Nota van Beantwoording Duinpolderweg
 • Uitnodiging hoorzitting Duinpolderweg 7 september 2018
 • Brief provincies 12 juli 1018
 • Zienswijzen en Antwoorden Nota van Beantwoording Duinpolderweg
 • 1087581-1093955 bewonersbrief 2 GS besluit ander VKA
 • 1087581-1092897 bewonersbrief 1 GS besluit VKA
 • Besluit PS Zuid- Holland over definitief voorkeursalternatief
 • Brief GS Noord-Holland aan PS Noord-Holland
 • Bewonersbrief dec 2018

Conclusie

Het definitief Voorkeursalternatief is het ‘samenstel op basis van de gedeeltelijke Hillegomse Zienswijze’ inclusief de randweg Zwaanshoek en de verbinding Lisse-A44. Dit alternatief draagt in belangrijke mate bij aan het oplossen van de problemen en kan rekenen op maximaal draagvlak van de besturen en raden van de betrokken gemeenten en regio’s.

Uitgelicht